Busulfex


GlaxoSmithKline | Busulfex (Medication)


Desc:

Ang Busulfex/busulfan, ay isang gamot sa kanser na ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng talamak na myelogenous leukemia. Nakakasagabal ito sa paglaki ng mga selula ng kanser at nagpapabagal sa kanilang pagkalat sa katawan; tinatrato nito, ngunit hindi pinapagaling ang leukemia. Ang iniksyon ng Busulfan ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang karayom na inilagay sa isang ugat sa iyong itaas na dibdib ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, sa isang ospital o medical na klinika. Ang iniksyon busulfan ay karaniwang ibinibigay tuwing 6 na oras sa 4 na araw nang sunud-sunod. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang Busulfex ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto tulad ng:isang reaksiyong alerdyi - kahirapan sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o pantal; maputlang balat, madaling magkapasa o pagdurugo; mga palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, namamagang lalamunan, sintomas ng trangkaso, pagkawala ng gana sa pagkain, pagbaba ng timbang, sugat sa bibig, hindi pangkaraniwang kahinaan; tuloy-tuloy na ubo, kasikipan, mababang lagnat, pakiramdam na maikli ang; pagtaas ng timbang, pamamaga ng tiyan o paglambot, paninilaw ng balat; pag-ubo ng dugo; sakit sa tiyan, pagsusuka, matalim na sakit sa dibdib, paghihirap sa paghinga; malabong paningin, sakit sa mata, o nakakakita ng halos sa paligid ng mga ilaw; seizure (kombulsyon); o lagnat, namamagang lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding pagkapaltos, pagbabalat, at pulang pantal sa balat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik sa busulfan, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:isang mahina na immune system tulad ng depresyon sa utak na sanhi ng iba pang mga gamot sa kanser o paggamot sa radyasyon; epilepsy o iba pang sakit na seizure; kasaysayan ng pinsala sa ulo; o isang kasaysayan ng mga problema sa baga o paghinga. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Kung nabuntis ka habang ginagamit ito, sabihin agad sa iyong doktor. ...