Butabarbital


Solvay | Butabarbital (Medication)


Desc:

Ang butabarbital ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang barbiturate hypnotics. Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-apekto sa ilang mga bahagi ng utak upang maging sanhi ng pagkaantok at pakalmahin ka. Ang butabarbital ay ginagamit sa isang maikling panahon upang matulungan kang matulog. Maaari rin itong magamit upang matulungan kang maging kalmado sa mga panahon ng pagkabalisa o bago ang operasyon. ...

Side Effect:

Ang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos ng paggamit ng gamot na ito, tulad ng:sakit sa tiyan, sakit ng ulo, tuyong bibig, tuyong balat, pagkaantok, pagkahilo, malabong paningin, pagbawas ng pagpapawis, pagtatae, o tibi. Upang mapawi ang tuyong bibig, sumubo ng (walang asukal) matitigas na kendi o ice chips, ngumuya ng (walang asukal) gum, uminom ng tubig, o gumamit ng kapalit na laway. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto ay nangyari:mga pagbabago sa pag-iisip/kalooban, sakit sa kalamnan/nerbiyos/kasukasuan. Balitaan kaagad ng iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong mga epekto na ito ay nangyari:paninilaw ng balat/mata, madilim/madugong ihi, pagbabago sa dami ng ihi, kahirapan sa pag-ihi, sakit sa tiyan, pagsusuka, lagnat, panginginig, madaling magkapasa/pagdurugo, hindi pangkaraniwang pagkapagod, igsi ng paghinga, mabilis/hindi regular na tibok ng puso, mga seizure. Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay hindi karaniwan, ngunit humingi ng agarang pansin sa medikal kung nangyari ito. ...

Precaution:

Bago kumuha ng butabarbital, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi o kung mayroon kang:malubhang hika, talamak na obstructive na sakit sa baga (COPD), o iba pang sakit sa paghinga; sakit sa atay; anemia (kakulangan ng mga pulang selula ng dugo); isang kasaysayan ng pagkalungkot, sakit sa kaisipan, o pagtatangka sa pagpapakamatay; o isang kasaysayan ng pagkalulong sa droga o alkohol. Huwag uminom ng gamot na ito kung ikaw ay alerdyik sa butabarbital, aspirin, o anumang uri ng dilaw na pangkulay (pangkulay sa pagkain o mga gamot). Ang ilang mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay gumagawa ng mga aktibidad tulad ng pagmamaneho, pagkain, o paggawa ng mga tawag sa telepono at sa kalaunan ay walang alaala sa paggawa ng aktibidad. Kung nangyari ito sa iyo, itigil ang pagkuha ng butabarbital at makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa isa pang paggamot para sa iyong karamdaman sa pagtulog. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...