Jevtana


Sanofi-Aventis | Jevtana (Medication)


Desc:

Ang Jevtana / cabazitaxel ay isang microtubule inhibitor na ipinapakita na kasama ng prednisone para sa paggamot ng mga pasyente na may hormone-refactory metastatic prostate cancer na dating ginagamot sa isang sistematikong gamutan na naglalaman ng docetaxel. Ang Jevtana 25 mg / m2 ay pinangangasiwaan bawat tatlong linggo bilang isang oras na paglalagay sa suwero kasama ang pag-inom ng prednisone na 10 mg na pinangangasiwaan kada araw. ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto ng Jevtana ay kabilang ang mababang bilang ng puting dugo na maaaring humantong sa malubha o maaaring nakakamatay na mga impeksyon, matinding reaksyon ng allergy, sintomas ng gastrointestinal (pagduwal, matinding pagsusuka at pagtatae) na maaaring humantong sa pagkamatay, at kidney failure. Kasama sa mga karaniwang epekto ng Jevtana ang: mababang bilang ng puting dugo; mababang bilang ng pulang selula ng dugo (anemia). Kasama sa mga sintomas ng anemia ang pagiging maikli ng paghinga at pagkapagod; mababang bilang ng platelet ng dugo; pagkapagod; pagduduwal; pagsusuka; pagtatae; paninigas ng dumi, panghihina. Dugo sa ihi; sakit sa likod; nabawasan ang gana sa pagkain; lagnat; pagiging maikli ng paghinga; sakit ng sikmura (tiyan); pagbabago ng panlasa; ubo; sakit sa kasu-kasuan; pagkawala ng buhok; pamamanhid, pakiramdam na parang tinutusok ng karayom, mainit na pakiramdam o pagkabawas pakiramdam sa iyong mga kamay o paa. ...

Precaution:

Bago maturukan ng Jevtana, sabihin sa iyong manggagamot kung ikaw: nagkaroon ng reaksyon sa allergy; may mga problema sa bato o atay. Ang Jevtana ay hindi dapat ibigay sa mga pasyente na may mga problema sa atay (kapansanan sa atay); nasa edad 65 o mas matanda sapagkat ang mga pasyenteng ito (maaaring mas malamang na makaranas ng ilang matitinding reaksyon, kabilang ang mababang bilang ng puting dugo na wala o may kasamang lagnat, pagkapagod, panghihina, lagnat, pagkahilo, impeksyon sa ihi at pagkawala ng tubig sa katawan); mayroong anumang iba pang mga kondisyong medikal. Kung ikaw ay babae at buntis o plano na mabuntis tandaan na maaaring hindi makabuti ang Jevtana sa iyong hindi pa isinisilang na sanggol, nagpapasuso o plano na magpasuso. Kumunsulta sa iyong manggagamot. ...