Cafatine PB


Harvard Drug Group Pharmaceutical | Cafatine PB (Medication)


Desc:

Ang Cafatine PB ay naglalaman ng sangkap na tinatawag na ergotamine-caffeine, na ginagamit upang gamutin ang migraine at iba pang mga uri ng paulit-ulit, matinding sakit ng ulo na sinamahan ng pagduduwal at pagsusuka o nauugnay sa tensyon ng nerbiyos. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig, sa maagang palatandaan ng isang sakit ng ulo para sa pinakamahusay na resulta. Inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng payo sa iyo ng tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. Ang pangmatagalang paggamit o labis na dosis ay maaaring humantong sa pagka depende. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng malulubhang epekto tulad ng:isang reaksiyong alerdyi - pantal, kahirapan sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o pantal; sakit sa kalamnan, kahinaan sa mga binti, pangingilabot sa mga daliri ng kamay o paa, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, tuyong bibig, malabong paningin, o masakit na pag-ihi. Kung napansin mo ang anuman sa mga ito, humingi kaagad ng tulong medikal. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:sakit sa tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pagkaantok, madalas na pag-ihi at pagdumi. Tumawag sa iyong doktor kung ito’y nagpatuloy o lumala. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik sa ergotamine-caffeine, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa atay, sakit sa bato, sakit sa puso, sakit sa dibdib, mataas na presyon ng dugo, sakit sa daluyan ng dugo, mahinang sirkulasyon, glaucoma, problema sa prosteyt, ulser, o isang matinding impeksyon.

Dahil maaaring magdulot ito ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado kang magagawa mong ligtas ang gawaing ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...