Caffedrine


Chattem | Caffedrine (Medication)


Desc:

Ang Caffedrine/caffeine ay isang pampasigla ng gitnang sistema ng nerbiyos, pampa alerto at lumikha ng pagkabalisa. Pinapa relax din nito ang kalamnan, sinisigla ang puso, at lumalabas na napapakinabangan sa paggamot ng iba't-ibang klase ng sakit ng ulo. ...

Side Effect:

Ang sobrang caffeine ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, hindi mapakali at pagkairitable. Maaari din itong maging sanhi ng pagkapuyat at sakit ng ulo, abnormal na tibok ng puso, at iban pang problema. Ang caffeine ay mas hindi delikado sa matatanda kung gagamitin lang sa tamang paraan. Ang caffeine ay maaaring maging sanhi ng insomya, iritasyon sa sikmura, pagduduwal at pagsusuka, tumataas na tibok ng puso at paghinga, at iba pang epekto. Ang caffeine ay sanhi ng paglala ng problema sa pagtulog sa mga pasyenteng may AIDS. Malalaking dosis nito ay maaaring maging sanhi ng sakit ng ulo, pagkabalisa, sakit ng dibdib, at tunog sa loob ng tainga. Malalaking dosis ay delikado at maaaring magdulot ng irregular na tibok ng puso at maaaring makamatay. ...

Precaution:

Ang ibang tao ay mas sensitibo sa epekto ng caffeine. Dapat mas limitahan nila ang paggamit nito. Ang ibang gamot at suplemento ay maaaring magkaroon ng interaksyon sa caffeine. Ipagpaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may:sakit sa puso, dyabetes, pagkabalisa, depresyon, sugat sa sikmura, mha allergies sa gamot. Ipagpaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may iniinom na iba pang gamot tulad ng:cimetidine, disulfiram, ciprofloxacin, enoxacin, tableta para hindi mabuntis, tableta para sa dyeta, decongestants, o kung ikaw ay naninigarilyo. Huwag simulan o tapusin ang pag-inom ng gamot kung walang apruba sa doktor o parmasyutiko. Kung ikaw ay nagbubuntis at nagpapasuso, hindi nirerekomenda ang gamot na ito kung walang gabay na iyong doktor. ...