Campath


Bayer Schering Pharma AG | Campath (Medication)


Desc:

Ang Campath ay naglalaman ng aktibong sangkap na tinatawag na alemtuzumab, isang antibody na gawa sa DNA ng hayop na ginagamit upang gamutin ang talamak na lymphocytic leukemia sa mga pasyenteng hindi tumugon sa iba pang mga gamot sa kanser chemotherapy tulad ng fludarabine. Ang gamot na ito ay itinuturok sa isang ugat ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa isang ospital o klinika. Ang dosis ay batay sa iyong tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto ng gamot na ito ay kabilang ang:isang reaksiyong alerdyi - kahirapan sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o mga pantal; maputlang balat, madaling magkapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang kahinaan; sakit sa dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduduwal, pagpapawis, masama ang pakiramdam; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso; pakiramdam ng pagkahilo, pagkawala ng malay; pagkalito, guni-guni; o puting mga patch o sugat sa loob ng iyong bibig o sa iyong mga labi. Kung may alinman sa mga ito ay nangyari, humanap kaagad ng pangangalagang medikal. Ang iba pang hindi gaanong malubhang epekto na sanhi ng Campath ay maaaring:pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan; pagtatae, tibi; kawalan ng gana sa pagkain; sakit ng ulo; sakit sa likod o dibdib; mga problema sa pagtulog (insomnia); pagod na pakiramdam; sipon, namamagang lalamunan; o pagpapawis, banayad na pantal o pangangati sa balat. Kung ang mga ito ay nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa puso, isang pagdurugo o sakit sa pamumuo ng dugo, diyabetis, isang sakit sa tiyan o bituka, o hika o iba pang problema sa paghinga. Dahil ang Campath ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Huwag kumuha ng immunization o bakuna habang ginagamit ang Campath nang hindi tinatanong ang iyong doktor. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Kung nabuntis ka habang ginagamit ito, sabihin agad sa iyong doktor. ...