Cancidas


Merck & Co. | Cancidas (Medication)


Desc:

Ang Cancidas/caspofungin acetate ay isang echinocandin antifungal na gamot na ibinibigay sa mga pasyenteng adulto at bata (3 buwan pataas) para sa:empirical therapy para sa mga pinaghihinalaang impeksyong fungal sa febrile, neutropenic na mga pasyente; paggamot ng kandidemia at ang mga sumusunod na impeksyon sa Candida:intraabdominal abscesses, peritonitis at impeksyon sa lugar ng pleura; paggamot ng esophageal candidiasis; paggamot ng invasive aspergillosis sa mga pasyenteng hindi sumunod o hindi naging epektibo sa ibang mga therapy (e. g. , amphotericin B, lipid formulations ng amphotericin B, itraconazole). Ang gamot na ito ay karaniwang itinuturok sa isang ugat isang beses sa isang araw, ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa isang ospital o klinika. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto na maaaring mangyari ay pagduduwal, pagtatae, lagnat, pula o mainit na balat (pamumula), sakit ng ulo, o pangangati sa lugar ng iniksyon. Kung mayroon man sa mga ito ang nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. Ang mga sumusunod ay mas malubhang epekto, kung saan kailangan kaagad ng tulong medikal:isang reaksiyong alerdyi - kahirapan sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o pantal; patuloy na pagduduwal o pagsusuka, malubhang sakit sa tiyan, madilim na ihi, paninilaw ng mata o balat. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyong alerdyi na maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik sa mga antibiotiko, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng mga problema sa atay. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...