Adalimumab


Abbott Laboratories | Adalimumab (Medication)


Desc:

Ang Adalimumab ay isang malakas na gamot na espesyal na idenisenyo para gayahin ang mga normal na molekula ng isang tao, at dahil dito, ito ay na-uri bilang isang 'biological' na gamot. Ang Adalimumab na iniksyon ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na tumor necrosis factor (TNF) inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng TNF, isang sangkap sa katawan na nagdudulot ng pamamaga. Ang Adalimumab ay ginagamit ng nag-iisa o sa iba pang mga gamot upang mapawi ang mga sintomas ng mga autoimmune na karamdaman kabilang ang mga sumusunod: rheumatoid, juvenile idiopathic arthritis, mga sakit ni Crohn, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis and chronic plaque psoriasis. Ang Adalimumab ay ipinakita bilang isang nabuo na pen device na awtomatikong nag-iiniksyon ng gamot sa ilalim ng balat. Dahil sa ang Adalimumab ay hindi agad gumagana, maaaring kailanganin ito ng 3-12 na linggo bago mo mapansin ang anumang benepisyo. ...

Side Effect:

Kabilang sa banayad na epekto ay: pamumula, pangangati, pasa, sakit, o pamamaga sa lugar na iniksyon ng adalimumab injection; pagduduwal; sakit sa likod o sakit ng ulo. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, humingi ng tulong mula sa iyong doktor. Ang mas matinding epekto, na nangangailangan kaagad ng pangangalagang medikal ay ang mga sumusunod: pamamanhid o pangingilig; mga problema sa paningin; kahinaan sa mga binti; sakit sa dibdib; igsi ng paghinga; pantal, lalo na ang pantal sa pisngi o braso na sensitibo sa sikat ng araw; bagong magkasamang sakit; pantal; pangangati; pamamaga ng mukha, paa, bukung-bukong, o ibabang binti; kahirapan sa paghinga o paglunok; lagnat, namamagang lalamunan, panginginig, at iba pang mga palatandaan ng impeksyon; hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; maputlang balat; pagkahilo; o pula, kaliskis na mga patch o puno na mga pasa sa balat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang adalimumab injection, sabihin sa iyong doktor kung may alerdyi ka sa adalimumab injection, at iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa adalimumab. Ipaalam sa iyong doktor na sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ka ng pagmamanhid o pangingilabot sa anumang bahagi ng iyong katawan, anumang sakit na nakakaapekto sa iyong sistema ng nerbyos, tulad ng multiple sclerosis, anumang uri ng kanser, o sakit sa puso. Kung mayroon kang psoriasis, sabihin sa iyong doktor kung napagamot ka na ba ng light therapy. Sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso kumunsulta sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito. ...