Capozide


Bristol-Myers Squibb | Capozide (Medication)


Desc:

Ang Capozide / captopril at hydrochlorothiazide na tableta ay ipinahiwatig para sa paggamot ng altapresyon. Ang presyon ng dugo na nagpapababa ng mga epekto ng captopril at thiazides ay tinatayang isang additive. Ito ay kumbinasyon na maaaring magamit bilang paunang therapy o pagpapalit para sa dati na titrated na dosis ng mga indibidwal na sangkap. Kapag ang captopril at hydrochlorothiazide ay pinagsama ay maaaring hindi kinakailangan na mangasiwa ng captopril sa mga nahahati na dosis upang makuha ang kontrol ng presyon ng dugo bago ang susunod na dosis. Gayundin, sa tulad ng isang kumbinasyon, ang isang pang-araw-araw na dosis ng 15mg ng hydrochlorothiazide ay maaaring maging sapat. Ang Capozide ay maaaring magamit para sa mga pasyente na may normal na pag-andar ng bato, na kung saan ang panganib ay medyo mababa. Sa mga pasyente na may kapansanan sa bato na pag-andar, lalo na sa mga may sakit na collagen vascular disease, ang Capozide ay dapat na nakalaan para sa mga sensitibo na may alinmang nabuo na hindi katanggap-tanggap na mga epekto sa iba pang mga gamot, o nabigo na tumugon sa iba pang mga kumbinasyon ng gamot. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring bihirang magdulot ng malubhang (posibleng nakamamatay) na mga problema sa atay. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na bihirang ngunit napaka seryosong mga epekto:paninilaw ng mata/balat, malubhang sakit sa tiyan, patuloy na pagkapagod, patuloy na pagduduwal/ pagsusuka. Ang pagkahilo, pagkagaan ng ulo, pag-aantok, sakit ng ulo, pagkapagod, malabo na paningin, pagkawala ng panlasa, o tuyong ubo ay maaaring mangyari habang inaayos ang iyong katawan sa gamot. Maaari ka ring makaranas ng pagbawas sa kakayahang sekswal o pagtaas ng pagiging sensitibo sa araw. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, komunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka:isang kasaysayan ng isang reaksiyong alerdyi na kasama ang pamamaga ng mukha/labi/dila/lalamunan (angioedema), isang kawalan ng kakayahang gumawa ng ihi. Sa paggamit ng Capozide pagsasaalang-alang ay dapat ibigay sa panganib ng neutropenia/agranulocytosis. Ang mga inhibitor ng ACE (kung saan magagamit ang sapat na datos) ay sanhi ng isang mas mataas na bilang ng angioedema sa mga pasyente. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o antok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...