Capsagel


Unknown / Multiple | Capsagel (Medication)


Desc:

Ang Capsagel/capsaicin ay ginagamit para maibsan ang uri ng sakit na tinatawag na Neuralgia (shingles). Ginagamit din ito para maibsan ang sakit na dulot ng rayuma o pilay sa kalamnan. Ito ay hindi gamot sa mga kondisyon na ito. Ang Neuralgiaay isang sakit sa nerbiyos na nasa ibabaw na bahagi ng balat. Ang sakit na ito ay maaaring maransan pagkatapos ng impekston dulot ng herpes zoster. Ang Capsagel ay makakatulong na maibsan ang sakit ng neuralgia, subalit hindi ito ang gamot sa nasabing kondisyon. ...

Side Effect:

Mainit, at parang nasusunog na pakiramdam sa bahagi na pinahiran ay maaaring mangyari. Kung ang mga epektong ito ay lumala, kontakin ang iyong doktor o parmasyutiko. Pag-ubo, pagbahing, pamamasa ng mata, iritasyon sa lalamunan ay maaaring mangyari kung makakalanghap ng gamot na ito. Ang mga epekto kung gagamit nito ay:pamamaga sa bahagi na pinahiran. ...

Precaution:

Sabihan ang iyong doktor kung may iba kang sakit tulad ng allergies. Ang gamot na ito ay gagamitin lang kung kailangan habang nagbubuntis. Talakayin ang mga panganib at benepisyong maaaring dulot nito. Walang pang pag-aaral kung ang gamot na ito ay makikita sa gatas. Kumonsulta sa doktor bago magpasuso. ...