Capsaicin - topical


Medicis | Capsaicin - topical (Medication)


Desc:

Ang Capsaicin ay isang aktibong sangkap na nagdudulot ng anghang sa sili. Ginagamit ito para sa gsmot na krema. Ang gamot na ito ay para sa bahagyang sakit, at sakit sa kalamnan, likod, o pilay. Ginagamit din ito para sa sakit sa ugat na tinatawag na neuralgia sa mga taong may herpes zoster o shingles. Ipahid ito sa tuyo, malinis na balat. Huwag ipahid kung bukas ang sugat, o sa balat na nasunog sa araw, o sa balat na may iritasyon. ...

Side Effect:

Karaniwan, ang Capsaicin ay ligtas sa maraming tao at hindi nagdudulot ng malalang epekto o reaksyon. Ang karaniwang hindi inaasahang epekto ng Capsaicin ay:pag-iinit, pangangati, pagkatuyo, sakit, pamumula, o pamamaga sa apektadong bahagi. Sa bihirang pagkakataon, ang mga seryosong epekto ay:pamamantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila at lalamunan, pagkahilo, problema sa paghinga; iritasyon sa bahagi ng sugat pagkatapos ipahid ang gamot; problema sa paghinga pagkatapos amoyin ang Capsaicin. Kung napapansin ang mga sintomas na ito ay kailangan kumonsulta kaagad. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagpaalam muna sa iyong doktor kung ika ay may allergies. Sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay may iritasyon sa balat o bahagi ng apektadong bahagi. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi ito nirerekomenda kung walang gabay ng doktor. ...