Carbamazepine


Sanofi-Aventis | Carbamazepine (Medication)


Desc:

Ang Carbamazepine ay ginagamit nang mag-isa o pinagsama sa iba pang mga gamot upang makontrol ang ilang mga uri ng mga seizure sa mga pasyente na may epilepsy. Ginagamit din ito upang gamutin ang trigeminal neuralgia (isang kondisyon na nagdudulot ng sakit na facial nerve). Ang gamot na ito ay kilala bilang isang anticonvulsant o anti-epileptic na gamot. Ang Carbamazepine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na anticonvulsants. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng abnormal na aktibidad ng elektrikal sa utak. ...

Side Effect:

Ang problema sa puso, edema, paglala ng altapresyon, mababang presyon ng dugo, syncope, paglala ng coronary artery disease, arrhythmias at AV block, thrombophlebitis, thromboembolism (Pulmonary embolism), at maaaring mangyari ang adenopathy o lymphadenopathy. Ang mga malubhang epekto ay kinabibilangan ng mga mapanganib na mababa at namumulang mga selula ng dugo. Ang mga malubhang reaksyon sa balat ay maaaring mangyari pati na rin ang malubhang abnormalidad sa atay tulad ng hepatitis, na nagreresulta sa paninilaw ng balat. Ang mga mababang antas ng sodium at mga abnormalidad ng teroydeo ay inilarawan. Ang menor de edad na mas karaniwang mga epekto ay kasama ang pagkahilo, pagduduwal, at pagsusuka. Ang mga pasyente na may ninuno ng Asyano ay bihirang maaaring magkaroon ng malubhang reaksyon sa balat sa carbamazepine (Stevens-Johnson syndrome at nakakalason na epidermal necrolysis). ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Ang gamot na ito ay maaaring gumawa ka ng pagkahilo o antok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw. Iwasan ang matagal na pagkakalantad ng araw, mga tanning booths o sunlamp. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...