Carmustine - injection


Archimedes Pharma | Carmustine - injection (Medication)


Desc:

Ang Carmustine ay isang iniksyon sa ugat na binibigay ng mga propesyunal na manggagawa ng ospital. Ang dosis ay base sa medikal na kondisyon, sukat ng katawan, at responde sa gamot. Ginagamit din ito sa paggamot ng uri ng kanser (multiple myeloma, brain tumor, Hodgkin's disease, non-Hodgkin's lymphoma). Ang Carmustine ay bahagi ng grupo ng gamot na tinatawag na alkylating agents. Pinapabagal o pinipigilan nito ang paglaki ng kanser na cells. ...

Side Effect:

Ang seryong epekto na allergy sa gamot na ito ay bihira lamang. Pero humingi agad ng medikal ng atensyon kung may mga sintomas na seryoso tulad ng pantal, pangangati/pamamaga (mukha, dila, lalamunan), pagkahilo, hirap sa paghinga. Hindi ito ang kumpletong lista ng mga posibleng epekto. Pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, pamumula at sakit sa bahagi ng iniksyon. Kung ang epekto ay lumalala, sabihan agad ang iyong doktor o parmasyutiko. Maraming tao ang nagkakaroon ng seryosong epekto sa paggamit nito. ...

Precaution:

Huwag magpabakuna kung walang payo ng doktor, at iwasan ang pakikisalamuha sa taong kakatanggap lang ng oral polio na bakuna o flu na bakuna na sinisinghot sa ilong. Hugasang mabuti ang kamay para maiwasan ang impeksyon. Bago gamitin ang gamot na ito, ipagpaalam muna sa iyong doktor at parmasyutiko ang iyong mga sakit lalo na kung may kondisyon sa dugo o bone marrow, sakit sa atay, baga, bato, impeksyon. ...