Adderall


Shire | Adderall (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Adderall upang gamutin ang kakulangan sa atensyon /mga karamdaman sa glandula (ADHD) sa mga bata na higit sa 3 taon kasama ang iba pang mga therapeutic na diskarte at narcolepsy sa mga matatanda at bata na higit sa 6 na taon. Gumagawa ang Adderall ng mga katulad na pagpapabuti sa methylphenidate, ngunit mas mahaba ang pagkilos na pinapayagan ang naturang pamamahala ng isa o dalawang dosis /araw. Inumin ang gamot na ito, kadalasan kapag unang gumising sa umaga o sa direksyon ng iyong doktor. Kung nireseta ang karagdagang dosis, inumin ang mga ito sa loob ng 4-6 na oras na hiwalay. Ang paginom ng gamot na ito mas mababa sa 6 na oras bago ang oras ng pagtulog ay maaaring maging sanhi ng problema sa pagtulog. ...

Side Effect:

Maaaring magsama ang mga hindi inaasahang epekto tulad ng: pagkawala ng gana sa pagkain, pagbawas ng timbang, tuyong bibig, pagkabalisa /sakit ng tiyan, pagduduwal /pagsusuka, pagkahilo, sakit ng ulo, pagtatae, lagnat, nerbyos, at problema sa pagtulog. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na naganap: ang mga pagbabago sa pag-iisip /kalooban /pag-uugali (pagkabalisa, pagka agresibo, pagbabago ng kalooban, pagkalungkot, abnormal na pag-iisip), hindi mapigil na paggalaw, patuloy na paggalaw ng pagngunguya /paggiling ng ngipin, hindi makontrol ang binibitawang mga salita tunog, pagbabago sa kakayahang sekswal /pagnanasa. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ang alinman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong epekto ay naganap: ikli ng paghinga, sakit sa dibdib, nahimatay, matinding sakit ng ulo, mabilis /kabog /hindi regular na tibok ng puso, panga /sakit sa kaliwang braso, seizure, pamamaga ng bukung-bukong /paa, matinding pagod, malabong paningin, panghihina sa isang bahagi ng katawan, hirap sa pagsasalita, pagkalito. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay malamang na hindi, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Ang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi ay maaaring kabilang ang: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga.

...

Precaution:

Huwag uminom ng gamot na ito kung gumamit ka ng isang MAO inhibitor tulad ng isocarboxazid (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), o selegiline (Eldepryl, Emsam) sa loob ng nakaraang 14 araw na seryoso, nakamamatay na epekto. Huwag gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay may alerdyi sa amphetamine at dextroamphetamine, o kung may naninigas kang mga ugat (arteriosclerosis), sakit sa puso, katamtaman hanggang sa matinding presyon ng dugo (hypertension), sobrang aktibo na teroydeo, glaucoma, matinding pagkabalisa o pagkabalisa, o isang kasaysayan ng pagkalulong sa droga o alkohol. Ang ilang mga stimulant ay sanhi ng biglaang pagkamatay ng mga bata at kabataan na may malubhang problema sa puso o mga depekto sa likas na puso. Bago kumuha ng amphetamine at dextroamphetamine, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga problema sa puso. Ang pangmatagalang paggamit ng Adderall ay maaaring makapagpabagal ng paglaki ng isang bata. Sabihin sa iyong doktor kung ang bata na gumagamit ng gamot na ito ay hindi lumalaki o tumaba nang maayos. ...