Caspofungin - injectable


Merck & Co. | Caspofungin - injectable (Medication)


Desc:

Ang Caspofungin ay ginagamit upang gamutin ang iba't ibang mga malubhang impeksyong fungal. Madalas itong ginagamit sa mga pasyente na hindi maaaring gumamit o hindi tumugon sa iba pang mga gamot na antifungal (Amphotericin B, itraconazole). Ang Caspofungin ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang echinocandins. Gumagana ito sa pamamagitan ng paghinto ng paglaki ng fungus. Ang gamot na ito ay dapat ibigay nang dahan-dahan, iritasyon sa ugat na iniksyunan. Sa karamihan ng mga kaso, ang gamot na ito ay ibinibigay ng hindi bababa sa 2 linggo, ngunit maaaring magpatuloy nang mas mahaba. ...

Side Effect:

Kumuha ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaang ito ng isang reaksiyong alerdyi:pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga malubhang epekto:sakit, pamamaga, o pangangati ng ugat kung saan ang gamot ay iniksyon; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso; pamamaga sa iyong mga kamay o paa; kahinaan, kalamnan cramp, bayuhan o hindi pantay na tibok ng puso; o pagduduwal, sakit sa tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, nangangati, madilim na ihi, dumi ng kulay na luad, paninilaw ng balat (pagdidilim ng balat o mga mata). Ang hindi gaanong malubhang epekto ay kinabibilangan ng:init, pamumula, o mabagsik na pakiramdam sa ilalim ng iyong balat; nadagdagan ang pagpapawis; banayad na pagduduwal, pagtatae; pantal sa balat o pangangati; o sakit ng ulo. ...

Precaution:

Bago gamitin ang caspofungin, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa anumang mga gamot, o kung mayroon kang sakit sa atay. Ang Caspofungin ay karaniwang ibinibigay nang hindi bababa sa 14 na araw. Maaaring kailanganin mong makatanggap ng gamot na ito hanggang sa ito ay hindi bababa sa 7 araw pagkatapos mawala ang iyong mga sintomas, o 14 na araw pagkatapos ng mga pagsubok sa lab ay nagpapakita na ang impeksyon ay naalis. ...