CeeNU


Bristol-Myers Squibb | CeeNU (Medication)


Desc:

Ang Ceenu/lomustine ay isang gamot sa kanser (antineoplastic o cytotoxic) na gamot para sa chemotherapy. Ang gamot na ito ay inuri bilang isang alkalina. Ang gamot na ito ay ginagamit para sa paggamot ng mga bukol sa utak, parehong pangunahing (binuo sa utak) at metastatic; Ang sakit na Hodgkin at lymphoma ng non-Hodgkin. Ginamit din ito sa paggamot ng melanoma, kanser sa baga at bituka. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ng CeeNU:pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng ganang kumain, namamagang bibig; tuyong ubo; pamamaga ng mga paa o mas mababang mga binti; pagkalito; hindi pangkaraniwang pagkawala ng buhok o pagnipis ng buhok; pagkahilo; nakakaramdam ng pagod o antok. Sabihin sa iyong doktor o nars sa lalong madaling panahon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod. Ito ay maaaring maging malubhang epekto:impeksyon, lagnat, matinding panginginig; namamagang lalamunan o ulser sa bibig; mas madali ang pagdurugo o pasa kaysa sa normal, pagdurugo ng gilagid o pagdugo ng ilong, pantal ng maliit na mapula-pula na mga pantal sa iyong balat, dugo sa iyong dumi o ihi; pagkapagod, sakit ng ulo, maikli ang paghinga kapag nag-eehersisyo, pagkahilo, mukhang maputla, mabilis na tibok ng puso; igsi ng paghinga o pagbabago sa paghinga, pag-ubo, hindi pangkaraniwang pagkapagod; ang pagdaan ng kaunti o walang ihi, pag-aantok, pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo at paghinga; sakit sa atay na may mga sintomas tulad ng kahinaan, pagkapagod, pagkalito, pagdidilim ng mga mata at balat, pagkawala ng gana, pagbaba ng timbang at sakit sa tiyan; kakulangan ng koordinasyon o hindi matatag kapag naglalakad, mahirap magsalita. Ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas ay maaaring mangyari sa ilang mga pasyente. Sabihin sa iyong doktor, nars o parmasyutiko kung napansin mo ang anumang bagay na hindi ka nababagabag. ...

Precaution:

Huwag kumuha ng CeeNU kung mayroon kang isang malubhang alerdyi sa CeeNU o alinman sa mga sangkap. Huwag kunin ang CeeNU kung mayroon ka, o mayroon ka, alinman sa mga sumusunod na mga kondisyong medikal, maliban kung napag-usapan mo ito sa iyong doktor:sakit sa dugo na may isang nabawasan na bilang ng pula o puting mga selula ng dugo; mga problema sa atay; mga problema sa bato; sakit sa baga (kabilang ang hika); mga problema sa puso (kabilang ang isang atake sa puso); anumang iba pang kanser; binaba ang kaligtasan sa sakit dahil sa paggamot tulad ng corticosteroids, cyclosporin o iba pang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang kanser. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mga alerdyi sa anumang iba pang mga gamot, anumang iba pang mga sangkap, tulad ng mga pagkain, preservatives o tina. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang impeksyon o mataas na temperatura. Dapat mong payuhan ang iyong doktor kung nagkaroon ka ng operasyon kamakailan. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang iyong kasosyo ay nagnanais na mabuntis habang kumukuha ka ng CeeNU o ilang sandali matapos silang tumigil sa pag-inom ng CeeNU. Dapat kang gumamit ng ilang uri ng pagkontrol ng kapanganakan habang kumukuha ka ng CeeNU at para sa hindi bababa sa 12 linggo pagkatapos mong ihinto ang paggamit nito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...