Adefovir


Unknown / Multiple | Adefovir (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Adefovir upang gamutin ang malubhang (pangmatagalang) impeksyon sa hepatitis B (pamamaga ng atay sanhi ng isang virus) sa mga pasyenteng may sintomas ng sakit. Ang Adefovir ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na nucleotide analogs. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas ng dami ng hepatitis B virus (HBV) sa katawan. Hindi gamot ang Adefovir laban sa hepatitis B at maaaring hindi maiwasan ang mga komplikasyon na talamak na hepatitis B tulad ng cirrhosis ng atay o kanser sa atay. Maaaring hindi mapigilan ng Adefovir ang pagkalat ng hepatitis B sa ibang mga tao. ...

Side Effect:

Suriin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga pinaka-karaniwang epekto na ito ay nananatili o nakakaabala kapag gumagamit ng Adefovir: pagtatae; hangin sa tiyan; sakit ng ulo; hindi pagkatunaw ng pagkain; banayad na sakit ng tiyan; pagduduwal; masakit ang tiyan; pagsusuka; kahinaan. Humingi kaagad ng medikal na atensyon kung ang alinman sa mga matinding epekto na naganap kapag gumagamit ng Adefovir: malubhang reaksyong alerhiya (pantal; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); sakit sa buto; pagbabago sa dami ng ihi; pagkahilo o gaan ng ulo; mabilis na paghinga; mabilis o hindi regular na tibok ng puso; pakiramdam ng pagiging hindi pangkaraniwang malamig (lalo na sa mga braso o binti); matindi o paulit-ulit na pagduduwal o pagsusuka; matindi o hindi pangkaraniwang pagkaantok; matinding sakit sa tiyan o likod (mayroon o walang pagduduwal o pagsusuka); igsi ng paghinga; katamaran; sintomas ng bago o lumalalang mga problema sa atay (madilim na ihi, pagkawala ng gana sa pagkain, maputlang dumi ng tao, matinding sakit sa tiyan, pamumula ng balat o mga mata); hindi pangkaraniwang sakit ng kalamnan o pulikat; hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan. ...

Precaution:

Ang biglaang paghinto ng adefovir ay maaaring magpalala sa pinagbabatayan ng impeksyon sa hepatitis B. Ang pagtigil ay pinangangasiwaan ng isang doktor. Ang Adefovir ay maaaring maging sanhi ng paglitaw ng mga uri ng HIV na lumalaban sa paggamot. Para sa kadahilanang ito, ang mga pagsusuri sa HIV ay ginaganap bago simulan ang paggamot sa adefovir. Maaaring mapinsala ng Adefovir ang bato. Ang peligro ng pinsala sa bato ay nadagdagan sa mga taong mayroong kapansanan sa bato o sa mga kumukuha ng gamot na makakasama rin sa bato. Ang Cyclosporine (Neoral), tacrolimus (Rapamune), ilang mga antibiotics, at mga nonsteroidal anti inflammatory na gamot na maaaring maging sanhi ng pagkasira ng bato. Ang paggamit ng NtRTIs ay naiugnay sa pag-unlad ng lactic acidosis (nakataas na antas ng lactic acid) at pagpapalaki ng atay. Ang panganib ay mas malaki sa mga kababaihan at sa panahon ng matagal na paggamot. Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...