Cefepime injection


Unknown / Multiple | Cefepime injection (Medication)


Desc:

Ang Cefepimeay isang cephalosporing na antibiotic. Pinapatay nito ang bakterya sa katawan. Ang Cefepime na iniksyon ay ginagamit sa iba't-ibang uri ng impeksyon tulad ng mga nakamamatay na uri. ...

Side Effect:

Ang Cefepime ay may mga epekto. Ang mga malalang epekto ay pagtatae, sakit ng sikmura, pagsusuka. Ang iba pang seryosong sintomas ay:pamamantal, pagdurugo at pasa, hirap sa paghinga, sugat sa bibig at lalamunan. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Cefepime ay ipagpaalam muna sa doktor o parmasyutiko na ikaw ay may allergy. Ang prodiktong ito ay maaaring may sangkap na magiging sanhi ng allergy o iba pang problema. Bago ito gamitin, humingi muna ng payo sa doktor at ipagpaalam ang iyong mga sakit lalo na kung may sakit sa bato, sikmura/ bituka (colitis). Ang lakas ng bato ay bumababa habang tumatanda. Ang gamot na ito ay nilalabas ng bato kaya mas delikado ito sa mga matatanda. Sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay buntis bago gumamit ng gamot na ito. Ang gamot na ito ay dumadaloy sa gatas sa suso at maaaring may di kanais-nais na dulot sa sanggol. ...