Cefotetan Injection


AstraZeneca | Cefotetan Injection (Medication)


Desc:

Ang Cefotetan ay isang cephalosporin (SEF a low spor in) antibiotic. Gumagana ito sa pamamagitan ng paglaban sa bakterya sa iyong katawan. Ang Cefotetan ay ginagamit upang gamutin ang maraming iba't ibang uri ng impeksyon na dulot ng bakterya. Ang bactericidal na pagkilos ng cefotetan ay nagreresulta mula sa pagsugpo ng synthesis ng balakid sa pamamagitan ng pagbubuklod at pagsugpo sa mga protina na nagbubuklod ng bacterial na penicillin na tumutulong sa biosynthesis ng dingding ng selula. Ang gamot ay lubos na lumalaban sa isang malawak na beta-lactamases at aktibo laban sa isang malawak na hanay ng parehong aerobic at anaerobic na gramo-positibo at gramo-negatibong organismo. ...

Side Effect:

Kumuha ng tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaang ito ng isang reaksiyong alerdyi :pantal; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Sabihin sa iyong doktor nang sabay-sabay kung mayroon kang mga malubhang epekto:pagtatae na banayad o duguan; sakit sa dibdib; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso; madaling pagpasa, hindi pangkaraniwang pagdurugo (ilong, bibig, puki, o tumbong), mga lilang o pulang pantal sa ilalim ng iyong balat; pamamanhid, sakit, kahinaan ng kalamnan; pag-agaw (kombulsyon); maputlang balat, madilim na kulay na ihi, lagnat, pagkalito o kahinaan; paninilaw (pagdidilim ng balat o mga mata); nadagdagan ang pagkauhaw, pagkawala ng gana sa pagkain, pamamaga, pagtaas ng timbang, nakakaramdam ng hininga, umihi nang mas mababa kaysa sa dati o hindi; o malubhang reaksyon ng balat - lagnat, namamagang lalamunan, pamamaga sa iyong mukha o dila, nasusunog sa iyong mga mata, sakit sa balat, na sinundan ng isang pula o lilang balat na pantal na kumakalat (lalo na sa mukha o itaas na katawan) at nagiging sanhi ng pamumula at pagbabalat. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:pagduduwal, pagsusuka; sakit sa tyan; banayad na pagtatae; nangangati o naglalabas; o sakit, pamamaga, pamumula, o pasa kung saan ang gamot ay iniksyon. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Gumamit ng gamot na ito para sa buong iniresetang haba ng oras. Ang iyong mga sintomas ay maaaring mapabuti bago ang impeksyon ay ganap na nawala. Ang paglaktaw ng mga dosis ay maaari ring dagdagan ang iyong panganib ng karagdagang impeksyon na lumalaban sa mga antibiotics. Ang Cefotetan ay hindi gagamot sa isang impeksyon sa viral tulad ng karaniwang sipon o trangkaso. Ang mga gamot na antibiotic ay maaaring maging sanhi ng pagtatae, na maaaring tanda ng isang bagong impeksyon. Kung mayroon kang pagtatae na puno ng tubig o duguan, itigil ang paggamit ng cefotetan at tawagan ang iyong doktor. Huwag gumamit ng gamot sa pagtatae, maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. ...