Ceftaroline Injection


Forest Laboratories | Ceftaroline Injection (Medication)


Desc:

Ang Ceftaroline ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na cephalosporin antibiotics. Ginagamit ang Ceftaroline na iniskyon upang gamutin ang ilang mga uri ng impeksyon sa balat at pulmonya (impeksyon sa baga) na sanhi ng ilang mga bakterya. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay sa bakterya. Ang mga antibiotics ay hindi gagana para sa mga sipon, trangkaso, o iba pang mga impeksyon na virus. ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto ay kinabibilangan ng:pagbabalat, o pulang pantal sa balat; pagtatae na maaaring naglalaman ng dugo; malubhang sakit sa tiyan, pagmamanhid, o hangin sa tiyan; igsi ng paghinga, pagkapagod, hindi pantay na tibok ng puso, o pagdidilim ng iyong balat o mga puti ng iyong mga mata; hindi pangkaraniwang pagdurugo, pasa, o kahinaan. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:banayad na pagtatae, tibi, pagduduwal, o pagsusuka; banayad na pantal sa balat. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi:nangangati o pantal, pamamaga sa iyong mukha o kamay, pamamaga o tingling sa iyong bibig o lalamunan, higpit ng dibdib, paghihirap sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay may alerdyi sa ceftaroline o sa iba pang mga cephalosporin antibiotics. Bago makuha ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka ng iba pang mga kondisyong ito:sakit sa bato; isang kasaysayan ng mga problema sa bituka, tulad ng colitis; o kung ikaw ay may alerdyi sa anumang mga gamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...