Cefzil


Bristol-Myers Squibb | Cefzil (Medication)


Desc:

Ang Cefzil/cefprozil ay ipinahiwatig para sa paggamot ng mga pasyente na may banayad hanggang katamtamang impeksyong dulot ng madaling kapitan ng mga hinirang na mga organismo sa mga sumusunod na kondisyon:ibabaw na bahagi ng daanan ng hangin (pharyngitis/tonsillitis); otitis media; talamak na sinusitis; pangalawang impeksyon sa bakterya ng talamak na brongkitis at talamak na brongkitis; hindi kumplikadong impeksyon sa balat at balat. ...

Side Effect:

Tumawag kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga malubhang epekto:pagtatae na banayad o duguan; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso na hindi pangkaraniwang pagdurugo; pag-agaw (kombulsyon); maputla o dilaw na balat, madilim na kulay na ihi, lagnat, pagkalito o kahinaan; jaundice(paninilaw ng balat o mga mata); lagnat, namamagang lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding blistering, pagbabalat, at pulang pantal sa balat; pantal sa balat, pasa, pamamanhid, sakit, kahinaan ng kalamnan; o nadagdagan ang pagkauhaw, pagkawala ng gana sa pagkain, pamamaga, pagtaas ng timbang, nakakaramdam ng hininga, umiiyak nang mas mababa kaysa sa dati o hindi man. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan, banayad na pagtatae; matigas o masikip na kalamnan; pagkahilo, pakiramdam na hindi mapakali; hindi pangkaraniwang o hindi kasiya-siyang lasa sa iyong bibig; diaper rash sa isang sanggol na kumukuha ng likidong cefprozil; banayad na pangangati o pantal sa balat; o pangangati ng ari. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Cefzil, sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung ikaw ay may alerdyi sa mga penicillins o iba pang mga antibiotiko ng cephalosporin (Cephalexin); o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa anumang mga gamot (lalo na ang mga penicillins) o kung mayroon kang:sakit sa bato (o kung nasa dialysis ka); o isang kasaysayan ng mga problema sa bituka, tulad ng colitis. Kung mayroon kang alinman sa mga kondisyong ito, maaaring mangailangan ka ng pagsasaayos ng dosis o mga espesyal na pagsubok upang ligtas na kumuha ng Cefzil. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...