Cellcept


Genentech | Cellcept (Medication)


Desc:

Ang CellCept ay ginagamit bilang prophylaxis ng pasyenteng sumailalim sa transplant ng organ at rejection therapy relapse sa mga pasyente na may mga orihinal na transplant sa bato. Ang CellCept ay dapat gamitin ng kasabay ng cyclosporin at corticosteroids. Ang CellCept ay magagamit para sa oral administration bilang mga capsule na naglalaman ng 250mg ng mycophenolate mofetil, ang mga tableta na naglalaman ng 500 mg ng mycophenolate mofetil, at bilang isang pulbos para sa pagsuspinde sa bibig, na kung saan ay itinatag ay naglalaman ng 200mg/mL mycophenolate mofetil. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ay kasama ang pagtatae, pagsusuka, sakit, sakit sa lugar ng tiyan, pamamaga ng mas mababang mga binti, ankles at paa, at mataas na presyon ng dugo. Siguraduhing tawagan kaagad ang iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang pagtatae. Ang mga epekto na madalas na nangyayari sa mga bata kaysa sa mga matatanda ay kasama ang sakit sa lugar ng tiyan, lagnat, impeksyon, sakit, impeksyon sa dugo, pagtatae, pagsusuka, namamagang lalamunan, sipon (impeksyon sa daanan ng hangin), mataas na presyon ng dugo, at mababa ang puti at pulang selula ng dugo. ...

Precaution:

Ang CellCept ay nagpapahina ng resistensya ng katawan at nakakaapekto sa iyong kakayahang labanan ang mga impeksyon. Ang mga malubhang impeksyon ay maaaring mangyari sa CellCept at maaaring humantong sa kamatayan. Kasama dito ang ilang mga impeksyon sa virus, utak at fungal. Ang mga taong kumukuha ng CellCept ay may mas mataas na peligro sa pagkuha ng lymphoma, at iba pang mga kanser, lalo na ang kanser sa balat. Makipag-usap sa iyong doktor kaagad kung mayroon kang anumang mga palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, pagkapagod, sakit ng ulo, pamumula ng balat/sugat o namamaga na mga glandula ng lymph. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang mga pagbabago sa iyong balat. Ang mga babaeng kumukuha ng CellCept sa panahon ng pagbubuntis ay may mas mataas na peligro ng pagkakuha sa unang 3 buwan, at isang mas mataas na peligro na ang kanilang sanggol ay ipanganak na may mga depekto sa panganganak. Ang iyong doktor ay dapat makipag-usap sa iyo tungkol sa pagsusuri sa pagbubuntis at katanggap-tanggap na mga pamamaraan para sa control ng kapanganakan na ginagamit habang kumukuha ng CellCept. ...