Celontin


Pfizer | Celontin (Medication)


Desc:

Ang Celontin/methsuximide ay ginagamit para sa kawalan ng kontrol (petit mal) na mga seizure na refractory sa iba pang mga gamot. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagkontrol sa abnormal na aktibidad ng elektrikal sa utak na nangyayari sa isang pag-agaw. ...

Side Effect:

Kasama sa mga side effects ang:antok, pagkahilo, sakit sa tiyan/tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduduwal, pagsusuka, pagbaba ng timbang, pagtatae, sakit ng ulo, o pagkawala ng koordinasyon. Ang isang maliit na bilang ng mga tao na kumuha ng anticonvulsant para sa anumang kondisyon (tulad ng seizure, bipolar disorder, sakit) ay maaaring makaranas ng pagkalumbay, mga saloobin/ pagtatangka ng pagpapakamatay, o iba pang mga problema sa kaisipan/kalooban. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung napansin mo ang anumang hindi pangkaraniwang/biglaang mga pagbabago sa iyong kalooban, kaisipan, o pag-uugali kabilang ang mga palatandaan ng pagkalungkot, mga saloobin/pagtatangka ng pagpapakamatay, mga saloobin tungkol sa pagpinsala sa iyong sarili. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na ito ay nangyayari:mga palatandaan ng impeksyon (tulad ng lagnat, patuloy na namamagang lalamunan), namamaga na mga kasukasuan, pagbabara sa ilong at pamamaga ng pisngi, malubhang pagkapagod, madaling pagkapaso/pagdurugo, mabilis na paghinga. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Kpmunsulta sa iyong doktor bago mo gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:anumang sakit sa pag-iisip, sakit sa bato o atay. Ang Celotin ay maaaring maging sanhi ng mga epekto na maaaring makaapekto sa iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung nagmamaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo upang maging gising at alerto. Ang pag-inom ng alkohol ay maaaring dagdagan ang ilang pag-aantok o pagkahilo na dulot ng gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...