Cerivastatin


Unknown / Multiple | Cerivastatin (Medication)


Desc:

Ang Cerivastatin ay isang miyembro ng klase ng mga statins na ginamit upang mas mababa ang kolesterol at maiwasan ang sakit na cardiovascular. Ang Cerivastatin ay kusang inatras mula sa merkado sa buong mundo noong 2001, dahil sa mga ulat ng malalang rhabdomyolysis. ...

Side Effect:

Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na malubhang epekto, ihinto ang pagkuha ng cerivastatin at tawagan kaagad ang iyong doktor:isang reaksyon ng alerdyi (kahirapan sa paghinga; pagsasara ng iyong lalamunan; pamamaga ng iyong mga labi, dila, o mukha; o pantal); sakit sa kalamnan, sakit, o kahinaan; lagnat; mga sintomas na katulad ng trangkaso; nabawasan ang ihi o kulay na kulay na kalawang; malabong paningin; o dilaw ng iyong balat o mata. Ang iba pang, hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring mas malamang na mangyari, hangin sa tiyan, pagduduwal, pagkagalit ng tiyan, heartburn, sakit ng tiyan, paninigas ng dumi, o pagtatae; pagkahilo; sakit ng ulo; o isang pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, kabilang ang:mga alerdyi, sakit sa atay o bato, kasaysayan ng paggamit ng alkohol, walang kontrol na seizure disorder, malubhang sakit sa glandula, karamdaman sa dugo (malubhang kawalan ng timbang na electrolyte). Ang pag-inom ng alkohol ay dapat na limitado dahil maaaring mapahusay nito ang ilang mga epekto sa gamot na ito. Dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagkapagod, gumamit ng pag-iingat kung ang operating machine o pagsasagawa ng mga mapanganib na gawain (pagmamaneho). Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis. Kung ikaw ay buntis o sa tingin mo ay maaaring buntis, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor. Ang gamot na ito ay ipinasa sa gatas ng suso. Dahil sa potensyal na peligro sa sanggol, ang pagpapakain sa suso habang ginagamit ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda. ...