Cetirizine


Panacea Biotec Ltd | Cetirizine (Medication)


Desc:

Ang Cetirizine ay isang antihistamine na ginamit upang pansamantalang mapawi ang mga sintomas ng lagnat, na kilala bilang allergic rhinitis. Ginagamit din ang Cetirizine upang gamutin ang pangangati at pamumula na sanhi ng mga pantal na tinatawag ding talamak na urticaria. Ito ay isang reseta lamang na gamot at nagmumula bilang isang tableta, isang chewable na tablet, isang pinahabang paglabas ng tablet, at isang likido na isinasagawa ng bibig. Gumamit ng Cetirizine nang eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Karaniwan ang gamot na ito ay mahusay na disimulado, ngunit pagkahilo, pag-aantok; pagod na pakiramdam; tuyong bibig; namamagang lalamunan, ubo; pagduduwal, tibi; o sakit ng ulo ay maaaring mangyari. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. Ang mas malubhang epekto, bruha ay kailangan agad na pangangalaga sa medikal na kinabibilangan ng:isang reaksiyong alerdyi- pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; mabilis, bayuhan, o hindi pantay na tibok ng puso; kahinaan, panginginig, o mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); malubhang hindi mapakali pakiramdam, hyperactivity; pagkalito; mga problema sa paningin; o pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati o hindi. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ng sakit sa bato o atay. Dahil ang Cetirizine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa ang ligtas na aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming may alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...