Cin - Quin


Solvay | Cin - Quin (Medication)


Desc:

Ang Cin - Quin/quinidine sulfate ay ginagamit sa pagamot ng maraming uri ng abnormal na tibok g puso (heart arrhythmias tulad ng atrial fibrillation). Tumutulong ito para magawa ng maayos ang mga normal na aktibidad sa pamamagitan ng pagpapababa ng tibok ng puso. Ngunit, hindi ito garantiya na titigil agad ang abnormal na tibok ng puso. ...

Side Effect:

Pagtatae, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, sakit ng tiyan, mainit na pakiramdam sa lalamunan. Kung ilan sa mga to ay lumala, sabihan agad ang iyong doktor. Humanap agad ng medikal na atensyon kung seryosong mga epekto ay maranasan:pagkahilo, pagkahimatay, pagbago ng tibok ng puso. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi. Sabihan ang iyong doktor o parmasyutika kung nakakaranas ng kahit na anong uri ng sakit (incomplete or complete heart block na walang artificial pacemaker, torsades-irregular na tibok ng puo, digitalis toxicity), mababang presyong ng dugo, pagdurugo (thrombocytopenic purpura) na gumagamit ng quinine o quinidine, matinding panghihina ng kalamnan (myasthenia gravis). Bago gumamit ng gamot na ito, sabihan ang iyong doktor kung may:sakit sa bato at atay, problema sa dugo (G6PD deficiency), hika, impeksyon na may lagnat. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...