Claripel


Stiefel Laboratories | Claripel (Medication)


Desc:

Ang Claripel /hydroquinone, ay ginagamit upang magaan ang madilim na mga pantal ng balat na kilala rin bilang hyperpigmentation, melasma, liver spots, age spot, o freckles, sanhi ng mga kondisyon tulad ng pagbubuntis o pinsala sa balat, o kontrol ng kapanganakan gamit ang tabletas at gamot sa hormon. Gumamit lamang ng gamot na ito para sa balat lamang. Ilapat ito sa mga apektadong lugar ng balat na karaniwang dalawang beses araw-araw o ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ay kinabibilangan ng banayad na pagkasunog, paninilaw, pamumula, at pagkatuyo. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. Ang mas malubhang epekto ay nagsasangkot ng isang reaksyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; namumula, paltos ng balat, bughaw-itim na pagdidilim ng balat. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito, o anumang iba pang hindi pangkaraniwang sinyales, humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang anumang mga sumusunod na kondisyon: hika, o iba pang mga kondisyon ng balat tulad ng eksema at soryasis. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso talakayin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan bago gamitin ang Claripel. ...