Clomid


Sanofi-Aventis | Clomid (Medication)


Desc:

Pinasisigla ng Clomid /clomiphene ang paglabas ng mga hormone na kinakailangan para maganap ang obulasyon. Pangunahin itong ginagamit para sa paggamot ng pagkabaog ng babae. Ginagamit ang Clomid upang pasiglahin ang obulasyon (ang paglabas ng isang itlog) kapag ang mga obaryo ng isang babae ay maaaring makagawa ng isang follicle ngunit ang stimulasyong hormonal ay kulang. Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda para sa mga kababaihan na ang mga obaryo ay hindi na gumagawa ng mga itlog ng maayos (primary pituitary or ovarian failure). ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: sakit sa tiyan, hangin sa tiyan, tiyan /pelvic fullness, pag-iinit (hot flashes), iritasyon ng dibdib, sakit ng ulo, o pagkahilo. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang mga pagbabago sa paningin (malabong paningin, nakakakita ng mga pantal o flashes) ay maaaring mangyari minsan sa paggamot ng clomiphene, lalo na kung nalantad ka sa maliwanag na ilaw. Ang mga epektong ito ay karaniwang nawawala ng ilang araw o linggo pagkatapos tumigil ang paggamot. Gayunpaman, sa mga bihirang kaso, ang mga pagbabago sa paningin ay maaaring maging permanente. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga sumusunod na nangyari: mga problema sa paningin /pagbabago, sakit sa mata. Sabihin agad sa iyong doktor kung sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na naganap: hindi normal na pagdurugo sa ari, pagbabago ng kaisipan /kalooban. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng isang kondisyong kilala bilang ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). Bihira, ang seryosong OHSS ay nagdudulot ng likido na biglang bumuo sa tiyan, dibdib, at bahagi ng puso. Maaari itong mangyari sa panahon ng therapy o pagkatapos na tumigil ang paggamot. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Mag-ingat kapag nagmamaneho, gumagamit ng makinarya, o gumaganap ng iba pang mapanganib na mga aktibidad. Ang Clomid ay maaaring maging sanhi ng hindi malinaw na paningin o iba pang mga visual na epekto o ilang sandali pagkatapos ng therapy. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng anumang mga visual na epekto at mag-iingat kapag nagsasagawa ng mapanganib na mga aktibidad, lalo na sa ilalim ng mga kondisyon ng nagbabago na ilaw. Maaaring dagdagan ng Clomid ang posibilidad ng maraming panganganak. Ang maraming panganganak ay maaaring magdala ng karagdagang peligro kapwa para sa ina at para sa mga fetus. ...