Clonazepam


Unknown / Multiple | Clonazepam (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Clonazepam upang maiwasan at makontrol ang mga seizure. Ang gamot na ito ay kilala bilang isang anticonvulsant o antiepileptic na gamot. Ginagamit din ito upang gamutin ang mga pag-atake ng pagkabalisa. Gumagana ang Clonazepam sa pamamagitan ng pagpapakalma ng iyong utak at nerbiyos. Ito ay nabibilang sa isang uri ng gamot na tinatawag na benzodiazepines. ...

Side Effect:

Ang mga palatandaan ng isang reaksyong alerdyi ay kinabibilangan ng: hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan, na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito: pagkalito, guni-guni, hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali; hyperactivity, pagkabalisa, poot; hindi pangkaraniwan o hindi kusang paggalaw ng mata; mahina o mababaw ang paghinga; pagkalumbay, mga saloobin ng pagpapakamatay o pananakit sa iyong sarili; higpit ng dibdib, mabilis o kabog ng tibok ng puso; masakit o mahirap na pag-ihi, pag-ihi ng higit pa o mas mababa kaysa sa dati; maputlang balat, madaling pasa o dumudugo; o bago o lumalala na seizure. Maaaring magsama ang hindi gaanong seryosong mga epekto tulad ng: pagkaantok, pagkahilo, sensasyong umiikot; mga problema sa memorya; pagkapagod, panghihina ng kalamnan, kawalan ng balanse o koordinasyon; hirap sa pagsasalita; naglalaway o tuyong bibig, namamagang gilagid;baradong ilong; pagkawala ng gana sa pagkain, pagduwal, pagtatae, paninigas ng dumi, malabong paningin; sakit ng ulo; nerbyos, problema sa pagtulog (hindi makatulog); pantal sa balat; o pagbabago ng timbang. ...

Precaution:

Hindi dinagamit ang gamot na ito kung mayroon kang sakit sa atay o maliit na anggulo ng glaucoma, o kung ikaw ay may alerdyi sa clonazepam o iba pang benzodiazepines (alprazolam, chlordiazepoxide, clorazepate, lorazepam, o oxazepam). Upang masiguro na ligtas na kumuha ng clonazepam, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga kondisyong ito: sakit sa bato o atay, glaucoma, hika, emphysema, bronchitis, chronic obstructive pulmonary disorder (COPD), o iba pang mga problema sa paghinga, isang kasaysayan ng depresyon o pagkalumbay; o isang kasaysayan ng paggamit droga o alkohol. Ang Clonazepam ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa isang hindi pa isinisilang na sanggol, at maaaring maging sanhi ng mga problema sa paghinga o pagpapakain sa isang bagong panganak. Ngunit ang pagkakaroon ng mga seizure sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring makapinsala sa parehong ina at sanggol. Ang mga gamot na pampakalma ng clonazepam ay maaaring magtatagal sa mga matatanda. Ang aksidenteng pagkahulog ay karaniwan sa mga matatandang pasyente na gumagamit ng benzodiazepine. Mag-ingat upang maiwasan ang pagbagsak o hindi sinasadyang pinsala habang gumagamit ka ng clonazepam. ...