Cognex


Pfizer | Cognex (Medication)


Desc:

Ang Cognex ay may sangkap na tacrine na tumutulong para gumana ng tama ang nerve cell sa utak ng taong may dementia. Ang tacrine ay ginagamit sa paggamot ng bahagya-katamtamang kondisyon ng dementia dulot ng Alzheimer's disease. Inumin ang gamot na ito kasabay ang isang basong tubig base sa payo ng doktor. Ang dosis ay base rin sa iyong medikal na kondisyon at paggamot. ...

Side Effect:

Ang mga hindi inaasahang epekto ay:pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit ng tiyan, pagbawas ng timbang, depresyon, pantal sa balat, pagpapawis, lagnat at panginginig, ubo, sipon, pagkahilo, pagkapagod, sakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina. Kung may napapansin na seryosong epekto ay tumawag agad ng doktor:alerdyi- pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsarado ng lalamunan, pamamamga ng labi, dila at mukha, seizure (kombulsyon), sakit at mainit na pakiramdam habang umiihi, pagduduwal, sakit ng tiyan, kawalan ng ganang kumain, kulay-abo na dumi, paninilaw. ...

Precaution:

Humingi agad ng medikal na atensyon kung makakaranas ng mga sintomas ng alerdyi o kung ikaw ay may problema sa atay, puso, tibok ng puso, sugat sa sikmura, pamamaga ng prostata, hika o chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...