Colistimethate - injectable


Axcan Pharma | Colistimethate - injectable (Medication)


Desc:

Ang Colistimethate - injectable (colistimethate sodium) ay isang uri ng antibiotic na produkto sa binibigay sa pamamagitan na iniksyon sa kalamnan o saugat. Nilalabas ng Colistimethate ang bakterya na maaaring magdulot ng impeksyon. ...

Side Effect:

Ang Colistimethateay may di inaasahang epekto. Ipagbigay alam sa iyong doktor kung ang mga sintomas ay lumalala o hindi nawawala:pagkahilo, pangangati, lagnat, pagkapagod, sakit ng tiyan at sa bahagi ng iniksyonan. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas na ito, tawagan agad ang iyong doktor:pagtatae, bihirang pag-ihi, pagmamanhid sa kamay, paa at dila, pag-iba ng kulay ng ihi, pagkahilo, hirap sa paglakad, pagkalito, hirap sa paghinga, pantal. ...

Precaution:

Humingi agad ng medikal na atensyon kung makakaranas ng mga sintomas ng alerdyi, kung anong mga gamot ang iniinom mo lalo na ang mga antibiotic tulad ng amikacin, cephalothin, gentamicin, netilmicin, tobramycin, amphotericin B, capreomycin, polymixin B; at vancomycin; succinylcholine; tubocurarine; at vitamins o herbal na produkto. Ang gamot na ito ay nagpapa antok sa iyo. Huwag magmaneho o ma gumamit ng mga makinarya kung hindi alam ang epekto ng colistimethate. Ang gamot na ito ay nagpapahina ng kalamnan at nagpapahirap sa paghinga kung hindi nagamit sa tamang paraan. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...