Comtan


Novartis | Comtan (Medication)


Desc:

Ang Comtan/entacapone ay ginagamit sa mga pasyenteng may idiopathic Parkinson’s Disease na nakakaranas ng sintomas ng end-of-dose “wearing-off”. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, hindi kanais-nais/ walang pigil na paggalaw, pagpapawis, pagkaantok, pagkapagod, tuyong bibig, hangin, at sakit sa tiyan ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang iyong ihi ay maaaring maging kulay kape-kulay dalandan. Ang epekto na ito ay hindi nakakapinsala. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto ay nangyari:mga pagbabago sa pag-iisip / kalooban (tulad ng pagkalito, guni-guni), hindi pangkaraniwang pag-agaw (tulad ng pagtaas ng pagsusugal, sekswal na pag-agos), lagnat, higpit ng kalamnan, patuloy na pagtatae. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na ito ay nangyayari:madaling pagdurugo / bruising, namamagang / masakit na mga kalamnan, kahinaan ng kalamnan, paghinga sa paghinga, sakit sa paghinga. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng Comtan kung may nararamdamang alerdyi sa entacapone o iba pang sangkap nito. Sabihan ang iyong doktor kung may alerdyi sa gamot, pagkain, pangkulay o preservatives. Huwag uminom ng Comtankung may problema na medikal:problema sa atay; tumor sa adrenal na glandula na maaaring maging sanhi ng mataas na presyon ng dugo, neuroleptic malignant syndrome (NMS), sintomas ng biglaang pagtaas ng temperatura ng katawan, pagpapawis, mabilis na tibok ng puso, sakit ng kalamnan, rhabdomyolysis, sintomas ng malalang panghihina ng kalamnan na hindi dulot ng pinsala. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...