Aggrastat


Baxter International | Aggrastat (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Aggrastat /tirofiban para maiwasan ng maaga ang myocardial infarction sa mga pasyenteng may hindi matatag na sakit aa dibdib o myocardial infarction na may episode ng sakit sa dibdib na naganap sa huling 12 oras at mayroong mga pagbabago sa ECG at /o nakataas na mga cardiac enzyme. Ginagamit kasama ang aspirin at unfractionated heparin. Pinapanatili ng Aggrastat ang mga platelet sa iyong dugo mula sa pag coagulate (pamumuo) upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pagdurugo na maaaring mangyari sa ilang mga kundisyon sa puso o daluyan ng dugo. ...

Side Effect:

Ang pagdurugo, pagduduwal, lagnat, sakit ng ulo ay maaaring mangyari. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kaagad kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito: dumudugong ilong o iba pang pagdurugo na hindi tumitigil; itim, madugo, o ibang kulay na dumi; pag-ubo ng dugo o pagsusuka na parang kulay ng kape; sakit sa dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduduwal, pagpapawis, pangkalahatang sakit na nararamdaman. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga reaksyong alerdyi: mga pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Aggrastat sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyi sa tirofiban, o sa mga kaparehong na gamot tulad ng abciximab o eptifibatide. Huwag gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang ulser sa tiyan o ulcerative colitis, malubhang sakit sa atay, matinding presyon ng dugo, isang pagdurugo o pamumuo ng dugo, isang kasaysayan ng pinsala sa ulo, tumor sa utak, o dugo sa utak (aneurysm), isang stroke o anumang uri ng pagdurugo sa loob ng nakaraang 30 araw, o anumang uri ng operasyon, pinsala, o agarang medikal na atensyon sa loob ng nakaraang 6 na linggo. Dahil pinipigilan ng Aggrastat ang iyong dugo mula sa pag coagulate (clotting) upang maiwasan ang mga hindi nais na pamumuo ng dugo, maaari din itong gawing mas madali para sa iyo, kahit na mula sa isang maliit na pinsala. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...