Corgard


Sanofi-Aventis | Corgard (Medication)


Desc:

Ang Corgard /nadolol ay kasama sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na beta-blockers. Ang mga beta-blockers ay nakakaapekto sa puso at sirkulasyon (daloy ng dugo sa pamamagitan ng mga arterya at veins). Ginagamit ito upang gamutin ang angina (sakit sa dibdib) o hypertension (mataas na presyon ng dugo). Ang sakit sa puso (angina) ay nangyayari kapag ang trabaho ng puso ay nangangailangan ng higit na oxygen kaysa sa maaaring maibigay ng dugo. Sa pamamagitan ng pagbagal ng ritmo ng puso at pagbawas ng puwersa ng mga pagbomba ng puso, binabawasan ng nadolol ang pangangailangan ng kalamnan ng puso para sa oxygen at sa gayon pinipigilan ang angina. Ang mga beta blocker ay maaaring maging sanhi ng kahirapan sa paghinga dahil sanhi ng mga kalamnan na nakapalibot sa mga daanan ng hangin ng baga upang magbomba, lumiliit ang mga daanan ng hangin at ginagawang mas mahirap para sa hangin na dumaan sa kanila. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring kabilang ang: pagkapagod; kahinaan; malamig na mga kamay at paa; sensasyon ng parang tinutusok ng mga karayom ​​sa mga kamay at paa; mga problema sa mga electrikal na daanan na komokontrol sa pagkilos ng pagbomba ng puso (heart block); mas mabagal kaysa sa normal na tibok ng puso (bradycardia); kawalan ng kakayahan ng puso na magbomba ng dugo ng mahusay; mababang presyon ng dugo; mga problemang sekswal tulad ng kawalan ng paninigas ng ari ng lalaki; sakit taas na bahagi ng tiyan tulad ng pagtatae, pagduduwal, pagsusuka o sakit sa sikmura; pagkahilo (lalo na kapag tumayo, na kung minsan ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo); sakit ng ulo; kahirapan sa pagtulog; pagkaantok; pagkalumbay; pagkalito; guni-guni; paghihirap sa paghinga dahil sa pagkaliit ng mga daanan nito; mga kaguluhan sa paningin; tuyo o iritasyon sa mata; tuyong bibig; pantal. ...

Precaution:

Maaaring mapinsala ng Corgard ang iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung magmaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo upang maging alerto. Ang pag-inom ng alak ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo at maaaring madagdagan ang ilang mga epekto ng gamot na ito. Kung kailangan mo ng operasyon, sabihin ang surgeon ng maaga na gumagamit ka ng Corgard /nadolol. Maaaring kailanganin mong ihinto ang paggamit ng gamot sa maikling panahon. Patuloy na gamitin ang gamot na ito ayon sa itinuro, kahit na mabuti na ang iyong pakiramdam. Ang mataas na presyon ng dugo ay madalas na walang mga sintomas. Maaaring kailanganin mong gumamit ng gamot sa presyon ng dugo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang gamot na ito ay bahagi lamang ng isang kumpletong programa ng paggamot para sa altapresyon na maaaring kasama rin ang dyeta, ehersisyo, at pagkontrol sa timbang. Sundin ang iyong dyeta, gamot, at mga nakagawiang ehersisyo kung ikaw ay ginagamot para sa altapresyon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. ...