Aggrenox


Boehringer Ingelheim | Aggrenox (Medication)


Desc:

Naglalaman ang Aggrenox ng isang kombinasyon ng aspirin at dipyridamole. Ang aspirin ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na salicylates. Gumagawa ito sa pamamagitan ng pagbawas ng mga sangkap sa katawan na sanhi ng sakit, lagnat, at pamamaga. Pinapanatili ng Dipyridamole ang mga platelet sa iyong dugo mula sa pagdikit upang mabuo ang mga clots. Ang Aggrenox ay isang kapsula na naglalaman ng 25 mg aspirin at 200 mg dipyridamole. Ginagamit ang Aggrenox upang mabawasan ang peligro ng stroke sa mga taong nagkaroon ng pamumuo ng dugo o isang mini-stroke (tinatawag ding transient ischemic attack o TIA). ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka seryosong epekto ay nagaganap: kahinaan, nahimatay, sakit ng tiyan, kabog /mabilis na tibok ng puso, pamumutla ng mga mata /balat, maitim na ihi, di-pangkaraniwang pagdurugo /pasa. Ang pagkahilo, sakit sa tiyan, pagtatae, pagsusuka, sakit ng ulo, at pamumula ay maaaring mangyari, lalo na sa una habang ang iyong katawan ay nababaguhan pa sa gamot. Ang isang napaka seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira.

...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan. Bago kumuha ng dipyridamole, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ng mababang presyon ng dugo. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi niresetang gamot na iyong iniinom, lalo na ang aspirin at mga bitamina. Kung nagkakaroon ka ng operasyon, kabilang ang pag-opera sa ngipin, sabihin sa doktor o dentista na kumukuha ka ng dipyridamole. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng pag-inom ng dipyridamole kung ikaw ay 65 taong gulang o mas matanda. Ang mga matatanda ay hindi dapat karaniwang gumamit ng dipyridamole sapagkat hindi ito ligtas o mabisa tulad ng iba pang mga gamot na maaaring magamit upang gamutin ang parehong kondisyon. Maaaring buuin ng iyong katawan ang isang pagtitiwala sa Aggrenox at maaari kang makaranas ng pagkahilo o pagkaantok hanggang sa ilang araw pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...