Cozaar


Merck & Co. | Cozaar (Medication)


Desc:

Ang Cozaar /losartan ay binibigay para sa paggamot ng altapresyon. Maaari itong magamit ng nag-iisa o kasama ng iba pang mga uri ng antihypertensive, kabilang ang diuretics. Angza /losartan ay binibigay upang mabawasan ang panganib ng stroke sa mga pasyente na may altapresyon at iniwan ang ventricular hypertrophy, ngunit may katibayan na ang benepisyo na ito ay hindi nalalapat sa mga itim na pasyente. Ang Cozaar /losartan ay ipinahiwatig din para sa paggamot ng diabetic nephropathy na may mataas na serum creatinine at proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio = 300 mg/g) sa mga pasyente na may type 2 diabetes at isang kasaysayan ng altapresyon. Sa populasyon na ito, binabawasan nito ang tsansa ng pagaling ng nephropathy na sinusukat ng paglitaw ng pagdoble ng serum creatinine o end stage na sakit sa bato (kailangan para sa dialysis o transplantasyon ng bato). ...

Side Effect:

Tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang isang malubhang epekto tulad ng: pakiramdam na maaari kang mawalan ng pag-asa; sakit o nasusunog kapag umihi ka; maputlang balat, pakiramdam na magaan ang ulo o paghinga, mabilis na ritmo ng puso, problema sa konsentrasyon; wheezing, sakit sa dibdib; pag-aantok, pagkalito, pagbabago ng pakiramdam, pagkauhaw, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduduwal at pagsusuka; pamamaga, pagtaas ng timbang, pakiramdam ng hirap sa paghinga, pag-ihi ng mas mababa sa karaniwan o wala talagang ihi; o mataas na potasa (mabagal na ritmo ng puso, mahinang pulso, kahinaan ng kalamnan, tumutusok na pakiramdam). Ang hindi gaanong malubhang mga epekto ng Cozaar ay maaaring magsama: mga sintomas ng panlalamig o trangkaso tulad ng baradong ilong, pagbahing, namamagang lalamunan, lagnat; tuyong ubo; pagmamanhid ng kalamnan; sakit sa iyong mga binti o likod; sakit sa tiyan, pagtatae; sakit ng ulo, pagkahilo; pagod na pakiramdam; o mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog). Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung ikaw ay may alerdye sa losartan o sa alinman sa mga sangkap ng gamot na Cozaar ay maaaring maging sanhi ng matinding mababang presyon ng dugo sa ilang mga tao. Ang matinding mababang presyon ng dugo ay mas malamang na mangyari sa mga taong umiinom ng diuretic, nasa dialysis, natatae o nagsuka, maraming pawis, may congestive heart failure, o kamakailan lamang ay naatake sa puso. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang uminom ng mga likido ng regular habang gumagamit ng Cozaar. Kung mayroon kang anumang mga posibleng sintomas ng mababang presyon ng dugo, tulad ng pagkahilo, magaan ang ulo, o nahimatay, makipag-ugnay sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. Kung ikaw ay nahimatay, itigil ang pagkuha ng Cozaar hanggang sa makausap mo ang iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. Gayundin, tiyaking hindi magmaneho, magpatakbo ng anumang mabibigat na makinarya, o magsagawa ng anumang iba pang mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto bago mo malaman kung paano nakakaapekto sa iyo ang Cozaar. Habang kumukuha ng Cozaar, huwag gumamit ng mga potassium supplement o salt substitutes na may potassium maliban kung napag-usapan ito sa iyong doktor. Ito ay dahil sa ilang mga taong kumukuha ng Cozaar, ang potassium sa dugo ay maaaring tumaas sa mapanganib na antas. Kung mayroon kang katamtaman hanggang sa matinding sakit sa atay, tulad ng cirrhosis, maaaring i-metabolize ng iyong katawan ang Cozaar ng iba kaysa sa nilalayon. Samakatuwid, ang iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan ay maaaring magsimula sa iyo sa isang mas mababang dosis ng Cozaar at masusubaybayan ng mas malapit ang iyong sitwasyon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...