Creon


Abbott Laboratories | Creon (Medication)


Desc:

Ang Creon ay may pancrelipase na sangkap, isang kombinasyon ng 3 enzymes:lipase, protease, at amylases na normal na nilalabas ng pancreas, importante sa taba, protina. Pancrelipae ay kapalit ng enzyme sa katawan kung ang nilalabas ay hindi sapat tulad ng may mga cystic fibrosis, malalang pamamaga ng pancreas, pagbabara ng pancreatic ng tubo. Inumin ang gamot na ito pagkatapos kumain base sa payo ng iyong doktor. Ang dosis ay base sa iyong medikal na kondisyon at responde sa paggamot. Huwag taasan ang dosis o ang dalas kung walang payo sa doktor. ...

Side Effect:

Kadalasan ang gamot na ito ay kaya naman. Ang mga epekto ay:pagduduwal at pagsusuka; sakit sa tiyan; pagtatae at pagtitibi; iritasyon sa tumbong; hangin sa tiyan. Kung ang mga sintomas na ito ay lumala, tumawag agad sa doktor. Humanap agad ng medikal na atensyon kung may allergy tulad ng pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila at mukha. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipagpaalam muna sa iyong doktor kung ikaw ay may allergy. Sabihan din ang iyong doktor kung gumagamit ka ng mga gamot para sa mga kondisyong tulad ng:pancreatitis; o lumalalang sakit sa pancreas. ...