Crixivan


Merck & Co. | Crixivan (Medication)


Desc:

Ang Crixivan/indinavir ay ginagamit kasama ang iba pang antiretroviral nucleoside analogues na gamot para sa matatandang pasyenteng mayroong HIV-1 na malala o lumalala. Kombinasyon ng zidovudine, zidovudine/didanosine or zidovudine/lamivudine nagpapababa (ncarcarea viral serum at mataas na CD4 cell. Paunang pag-aaral ay nagsasabing pinapabagal ng indinavir ang paglala ng sakit. Ang mga nagpapatuloy na pag-aaral ay nagsasabing may benepisyo ang indinavir. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ay:sakit sa tiyan, pagduduwal, sakit sa likod, pagsusuka, sakit ng ulo, pagtatae, at pagkahilo. Ang iba pang epekto ng Crixivan ay:panghihina; lagnat; trangkaso; mataas na lebel ng acido sa sikmura; kawalan ng ganang kumain; paninilaw; ubo; sakit kapag umiihi; pag-iiba ng panglasa. Humanap agad ng medikal na atensyon kung nakakaranas ng sintomas ng allergy tulad ng:pantal, pangangati/pamamaga (sa mukha, dila at lalamunan), pagkahilo, hirap sa paghinag. ...

Precaution:

Kausapin ang iyong doktor kung ikaw ay may problema sa atay lalo na kung may bahagya-katamtamang sakit dulot ng cirrhosis; problema sa atay; diyabetis; mataas na kolesterol, at kung ikaw ay umiinom ng gamot para mapababa ang lebel ng kolesterol sa katawan. Sabihan ang iyong doktor kung may mga gamot kang iniinom kasama na ang mga gamot na hindi kailangan ng reseta, herbal, at pang dyeta na suplemento. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...