Cyclizine - ergotamine - caffeine oral


GlaxoSmithKline | Cyclizine - ergotamine - caffeine oral (Medication)


Desc:

Ang Cyclizine ay isang gamot na antihistamine na ginagamit upang gamutin ang pagduduwal, pagsusuka at pagkahilo na nauugnay sa sakit sa paggalaw, vertigo at pagkatapos ng operasyon na sumusunod sa pangangasiwa ng pangkalahatang kawalan ng pakiramdam at opioid. ...

Side Effect:

Ang masakit na tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pag-aantok, pagkabagot, madalas na pag-ihi o tibi ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, agad na ipagbigay-alam sa iyong doktor. Sabihin kaagad kung may:sakit sa kalamnan, kahinaan sa mga binti, sakit sa mga daliri o daliri ng paa, hindi regular na tibok ng puso, mabilis na pulso, malabo na paningin, tuyo na bibig, masakit na pag-ihi. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang:problema sa atay, sakit sa bato, puso, dibdib (angina), mataas na presyon ng dugo, sakit sa daluyan ng dugo, hindi magandang sirkulasyon, glaucoma, problema sa prostata, sugat, isang matinding impeksyon, alerdyi (lalo na sa mga gamot o kape). Iwasan ang paggamit ng alkohol habang umiinom ng gamot na ito. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag nagsasagawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto (pagmamaneho), dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pag-aantok. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...