Cytarabine - injection


Bedford Laboratories | Cytarabine - injection (Medication)


Desc:

Ang Cytarabine ay isang gamot sa kanser na nakakasagabal sa paglaki at pagkalat ng mga kanser na selula sa katawan. Ginagamit ang Cytarabine upang gamutin ang ilang mga uri ng leukemia (mga kanser sa dugo). Ginagamit din ang Cytarabine upang gamutin ang leukemia na nauugnay sa meningitis. Ang gamot na ito ay karaniwang ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa isang ugat na itinuro ng iyong doktor. Maaari rin itong ibigay ng iba pang mga pamamaraan ng pag-iniksyon depende sa iyong kondisyong medikal. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal, laki ng katawan, at tugon sa therapy. Kung ibinibigay mo ang gamot na ito sa iyong sarili sa bahay, alamin ang lahat ng mga tagubilin sa paghahanda at paggamit mula sa iyong propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. Bago gamitin, suriin ng biswal ang produktong ito para sa mga maliit na butil o pagkawala ng kulay. Kung ang alinman ay naroroon, huwag gumamit ng likido. Alamin kung paano itago at itapon ang mga medikal na suplay nang ligtas. Maliban kung inatasan ka ng iyong doktor kung hindi man, uminom ng maraming likido habang ginagamit ang gamot na ito. Tinutulungan nito ang iyong mga bato na alisin ang gamot mula sa iyong katawan at maaaring makatulong sa iyo na maiwasan ang ilan sa mga epekto. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng malubhang (bihirang nakamamatay) na mga karamdaman sa dugo (pagpigil sa utak ng buto na humahantong sa anemia, mababang bilang ng mga puting selula ng dugo at mga platelet). Maaari ring mangyari ang mga problema sa atay. Susubaybayan ka ng mabuti ng iyong doktor para sa mga masamang epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng anumang mga palatandaan ng impeksyon (lagnat, panginginig, paulit-ulit na namamagang lalamunan), hindi pangkaraniwang pagkapagod, madaling pasa o pagdurugo, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit sa tiyan /tiyan, maitim na ihi, naninilaw na mga mata /balat, o sugat sa bibig. ...

Precaution:

Ang Cytarabine ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto sa iyong utak o gitnang sistema ng nerbyos na maaaring hindi mababawi. Karaniwang ibinibigay ang Cytarabine kasama ang isang gamot na steroid upang makatulong na bawasan ang mga epekto na ito. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng paggamit ng gamot na ito. Huwag gumamit ng cytarabine kung ikaw ay buntis. Maaari itong makapinsala sa hindi pa isinisilang na sanggol. Bago ka makatanggap ng cytarabine, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang isang sakit sa pang-aagaw o isang kasaysayan ng pinsala sa ulo o tumor sa utak. Maaaring ibaba ng Cytarabine ang mga selula ng dugo na makakatulong sa iyong katawan na labanan ang mga impeksyon. Maaaring kailanganin na masuri ang iyong dugo ng madalas. Iwasang mapalapit sa mga taong may sakit o may impeksyon. Iwasan ang mga aktibidad na maaaring dagdagan ang iyong peligro ng pinsala sa dumudugo. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung nagkakaroon ka ng mga palatandaan ng impeksyon. Huwag makatanggap ng isang buhay na bakuna habang ginagamot ka ng cytarabine. Ang buhay na bakuna ay maaaring hindi gumana sa oras na ito, at maaaring hindi ka ganap na maprotektahan mula sa sakit. ...