Cytoxan


Bristol-Myers Squibb | Cytoxan (Medication)


Desc:

Ang cytoxan/cyclophosphamide ay panggamot sa iba't ibang uri ng cancer. Ito ay isang gamot sa chemotherapy na nagpapabagal o nagpapatigil sa paglaki ng selula. Ang gamot na ito ay maaaring magamit sa iba't ibang mga kondisyon tulad ng lupus at rheumatoid arthritis, at upang maiwasan ang hindi pagtanggap sa organ transplant. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig nang eksakto sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon, timbang, tugon sa therapy, at iba pang mga gamot sa chemotherapy o paggamot sa radyason na iyong kinukuha. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas sa alinman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong epekto na ito:itim/madugong dumi, malubhang sakit sa tiyan, paninilaw ng mga mata o balat, madilim na ihi, mga pagbabago sa isip/kalooban, paghina ng kalamnan/spasm, pamamaga ng mga bukung-bukong/ paa, biglaan o hindi pangkaraniwang pagtaas ng timbang, Maaaring makaranas ng pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit sa tiyan, pagtatae, o pag-itim ng balat/kuko. Maaaring maging malubha ang pagduduwal at pagsusuka. Sa ilang mga kaso, ang therapy sa gamot ay maaaring kailangananin upang maiwasan o mapagihawa ang mga ito. ...

Precaution:

Hugasan nang mabuti ang iyong mga kamay upang maiwasan ang pagkalat ng mga impeksyon. Bago sumailalim sa isang operasyon, ipagbigay-alam sa iyong doktor o dentista na umiinom ka nito. Ang gamot na ito ay hindi dapat inumin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago uminom ng gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang:nabawasan na pag-andar ng bone marrow (hal. , anemia, leukopenia, thrombocytopenia). Huwag kumuha ng immunizations/bakuna nang walang pahintulot ng iyong doktor at iwasan ang pakikipag-ugnay sa mga taong kamakailan ay nakatanggap ng bakunang oral polio. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi dapat gamitin ang gamot na ito. Ang mga fetus na nailantad sa cyclophosphamide ay maaaring ipanganak na may nawawalang mga daliri ng kamay, paa at mahinang puso. ...