Daclizumab - injection


Hoffmann–La Roche | Daclizumab - injection (Medication)


Desc:

Ang turok ng Daclizumab ay isang immunosuppressant,isang monoklonal na antibody na ginagamit upang iwasan ang pagtanggi sa inilipat na panloob na organo (paglilipat ng organo). Ang gamot na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagturok sa ugat ng isang propesyonal sa kasulugan, sa ospital o pangkalusugang opisina. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang pagduduwal, pagsusuka, hindi pagdumi, o pagtatae ay maaring maganap habang nasa ilalim ng gamutang ito. Ang ibang kondisyong hindi masyadong malubha ay:hirap sa pagtulog, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, tigyawat, depresyon, pagkabalisa, pamamawis, pagsakit ng kalamnan, pagsakit ng likod at pulikat. Kung alin man sa mga ito ay lumala, tumawag sa doktor. Itigil ang Daclizumab kung alin man sa mga malubhang epektong ito ang iyong maranasan:reaksyong alerdyi - pamamantal;pangangati;hirap sa paghinga; paninikip ng dibdib;pamamaga ng iyong labi, dila at lalamunan; pananakit ng dibdib, iregular o pagbilis ng pagtibok ng puso, lagnat, pagkaramdam ng ginaw, namamagang lalamunan, pagkakapos sa hininga, ubo, pagkahilo, pamamaga ng mga kamay at paa, mabagal na paggaling ng sugat, dugo sa ihi, pag-unti ng ihi. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipag-ibigay alam sa doktor kung ikaw ay alerdyik dito, o sa ibang gamot, o kung mayroon ka pang ibang alerdye. Sabihin sa doktor kung ikaw ay may iniinom na ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alin man sa mga kondisyong ito:sakit sa atay, seryosong inpeksyon, o kanser. Habang iniinom ang Daclizumab, hindi inirirekomenda na magkaroon ka ng bakuna ng walang pahintulot ng iyong doktor. Bukod pa dito, iwasang makisalamuha sa mga taong mayroong nakakahawang sakit. Ang pag-iingat ay kinakailangan sa mga bata at matatanda habang ginagamit ang gamot na ito. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang pag-gamit ng Daclizumab ng walang pahintulot ng doktor. ...