Dailyhist - 1


Novartis | Dailyhist - 1 (Medication)


Desc:

Ang Dailyhist-1 ay may isang aktibong substansiyang clemastine at ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang ng natural na substansya (histamine) na ginagawa ng iyong katawan habang mayroon kang allergic reaction. Ang Clemastine ay isang antihistamine na ginagamit upang labanan ang sintomas ng allergy, hay fever, at karaniwang sipon. Ang mga sintomas na ito ay mga pamamantal, panunubig ng mata, pangangati ng mata/ilong/lalamunan/balat, pag-ubo, at pagbahing.

Inumin ang gamot sa tableta o likido man gamit ang bibig, kahit kumain ng pagkain o hindi. Sundin ang direksiyon para sa dosis na nasa reseta o naaayon sa sinabi ng doktor. Ang gamot na ito ay maaring tanggapin ng may pagkain o gatas kung makaranas ng pag-iba ng tiyan. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa doktor kung alin sa mga hindi pangkaraniwan ngunit malubhang epekto ang magkaroon ka:pag-iiba sa sa pag-iisip/kalooban (halimbawa:halusinasyon, pagkairita, pagkakakaba), pagtunog sa tainga, hirap sa pag-ihi. Ang pagkaantok, pagkahilo, sakit ng ulo, hirap sa pagdumi, pag-iiba ng tiyan, paglabo ng mata, paghirap sa lakad/pagkalampa, o tuyong bibig/ilong/lalamunan ay maaaring maganap. Ang mga epektong ito ay maaaring bumaba habang nakikiayon ang iyong katawan sa gamot. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaring gawin kang nahihilo o nauuhaw o magsanhi ng paglabo ng mata. Huwag magmaneho, o gumawa ng mga gawaing nangangailangan ng agap o linaw ng paningin hanggang sa masiguro mong ikaw ay ligtas ng makakapagtrabaho. Iwasan ang pag-inom ng alak at ibang gamot na nagdudulot ng pagkaantok.

Ang mga bata ay maaaring mas sensitibo sa mga epekto ng antihistamine. Sa mga mas bata pa, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkabalisa/pagkaaktibo kaysa pagkaantok.

Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor.

...