Damiana


Unknown / Multiple | Damiana (Medication)


Desc:

Ang paggamit ng Damiana sa kultural at tradisyonal na kapaligiran ay maaaring mag-iba mula sa mga konseptong tinatanggap ng kasalukuyang Kanluraning gamot. Sa paggamit ng mga suplementong erbal, ang pagkonsulta sa mga pangunahing propesyonal sa kalusugan ay ipinapayo. Bukod pa dito, ang pagkonsulta rin sa mga taong may karanasan sa paggamit ng erbal/ suplementong pangkalusugan ay maaring kapaki-pakinabang,at ang koordinasyon ng paggagamot sa mga tagapag-bigay ng serbisyong pangkalusugan ay makabubuti.

Ang Damiana ay kilala rin bilang Turnera diffusa, Mexican damiana, Old woman's broom, at Herba de la pastora. Ang damiana ay ginagamit bilang aprodisyak (pampalibog), panggamot ng sakit ng ulo, at pangkontrol ng pag-ihi sa kama sa gabi. ...

Side Effect:

Bagaman madalang, ang mga reaksyong alerdyi sa Damiana ay maaari pa ring maganap. Tigilan ang pag-inom ng Damiana at humingi agad ng tulong-medikal kung ikaw ay makaranas ng sintomas ng malubhang reaksyong alerdyi tulad ng hirap sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng labi, bibig, o mukha; o pamamantal. Wala namang ibang hindi malubhang epekto ang naiulat, ngunit ito ay maaari pa ring maganap. Sabihin sa doktor ang kahit anumang hindi pangkaraniwang epekto ngunit nakakabahala. ...

Precaution:

Huwag iinumin ang Damiana ng hindi muna kumukonsulta sa doktor kung ito ay ipapanggagamot sa diyabetes o sa pagkontrol ng lebel ng asukal sa dugo tulad ng insulin, glipizide, glyburide, tolbutamide, metformin, acarbose, troglitazone, pioglitazone, rosiglitazone at iba pa; may medikal na kasaysayan ng kanser sa suso; may saykayatrikong karamdam tulad ng manya at skisoprenya; may Alzheimer na sakit; o Parkinson na sakit. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...