Dapsone


Unknown / Multiple | Dapsone (Medication)


Desc:

Ang Dapsone ay isang gamot laban sa inpeksyon. Ang Dapsone ay ginagamit na panggamot sa dermataitis herpetiformis (isang kondisyon sa balat) at ketong (sakit na Hansen). ...

Side Effect:

Ang pangunahing epekto ng Dapsone ay anemya, pagkaubos ng pulang selula ng dugo. Ang pag-iba ng tiyan ay karaniwan din. Ang ilang tao ay nagkakaroon ng sakit sa hita at likod, pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, pagkahilo, o periperal na neuropatiya. Ang Dapsone ay maaaring gawin kang sensitibo sa liwanag ng araw. Kung ito ay mangyari, gumamit ng pampahid laban sa sinag ng araw sa iyong balat at/o magsuot ng salamin sa mata.

Sabihin sa iyong tagapagbigay ng serbisyong medikal kung ang iyong balat ay mamumutla o maninilaw, o magkaroon ka ng pamamaga ng lalamunan, lagnat, o pamamantal, matapos ang ilang linggo ng paggamit ng Dapsone. Ang mga ito ay maaaring magpahiwatig ng seryosong reaksyon sa gamot. ...

Precaution:

Kausapin ang doktor kung mayroon kang kakulangan sa glukos 6-pospeyt dehaydrodyeneys; kakulangan sa metemoglobin redakteys; o sakit sa atay. Ang Dapsone ay nakakasama sa sanggol na nasa sinapupunan. Huwag gamitin ang Dapsone ng hindi kumukonsulta sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nabuntis habang naggagamot. Ang Dapsone ay naipapasa sa gatas ng ina kung kaya ay maaari itong makaapekto sa sanggol. Huwag gamitin ang Dapsone ng hindi kumukonsulta sa iyong doktor kung ikaw ay nag-aalaga ng sanggol. ...