Alavert


Schering-Plough | Alavert (Medication)


Desc:

Ang Alavert /loratadine ay isang long-acting na antihistamine na ginagamit para sa paggamot ng allergy. Ang Histamine ay isang kemikal na nagdudulot ng maraming sinyales at sintomas ng alerdyi. Ang histamine ay nilalabas mula sa histamine-storing cells (mast cells) at nakakabit sa iba pang mga selula na mayroong receptor para sa histamine sa ibabaw. Pinasisigla ng Histamine ang mga selula upang palabasin ang mga kemikal na gumagawa ng mga epekto na nauugnay sa alerdyi. Binabalakid ng Alavert /loratadine ang isang bloke ng isang uri ng receptor ng histamine (ang receptor ng H1) at sa gayon pinipigilan ang pag-aktibo ng mga selula na may mga receptor ng H1 ng histamine. Hindi tulad ng ilang antihistamines, hindi ito pumapasok sa utak mula sa dugo at, samakatuwid, ay hindi nagdudulot ng pagkaantok kapag kinuha sa inirekomendang dosis. ...

Side Effect:

Sabihin sa iyong doktor kaagad kung mayroon kang isang malubhang epekto tulad ng: mabilis o hindi pantay na ritmo ng puso; pakiramdam tulad ng maaari kang mahimatay; jaundice (paninilaw ng iyong balat o mga mata); o seizure (kombulsyon). Maaaring kasama ang hindi gaanong seryosong mga epekto na: kaba, nakakaramdam ng pagod o antok; sakit sa tiyan, pagtatae; tuyong bibig, namamagang lalamunan; pamumula ng mata, malabong paningin; namumula ang ilong; o pantal sa balat. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga karatulang ito ng isang reaksyong alerdyi: mga pantal; mahirap paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Alavert, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa loratadine o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Huwag pakitunguhan ang sarili sa gamot na ito ng hindi komunsulta sa iyong doktor muna kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal tulad ng: sakit sa bato, sakit sa atay. Ang Alavert ay hindi karaniwang sanhi ng pagkaantok kapag ginamit sa inirekomendang dosis. Gayunpaman, huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Kung mayroon kang mga pantal at inireseta ng iyong doktor ang Alavert, o kung isinasaalang-alang mo ang paggamit ng gamot na ito upang gamutin ang iyong sariling mga pantal, sabihin agad sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa iba pang mga sintomas na ito dahil maaaring ito ay mga palatandaan ng isang mas seryosong kondisyon: mga pantal na ay isang hindi pangkaraniwang kulay, mga pantal na mukhang malas o namamula, mga pantal na hindi nangangati. Ang mga nginunguya na tableta ay maaaring maglaman ng aspartame. Kung mayroon kang phenylketonuria (PKU) o anumang iba pang kondisyon na nangangailangan sa iyo upang higpitan ang iyong paggamit ng aspartame (o phenylalanine), komunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa ligtas na paggamit ng gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...