Darvon


Eli Lilly | Darvon (Medication)


Desc:

Ang Darvon/Propoxyphene ay isa sa mga grupo ng droga na kung tawagin ay narkotik na pampaginhawa ng sakit (pampamanhid). Ginagamit ito mula sa malumanay hanggang katamtamang sakit. ...

Side Effect:

Ang pinakamadalas na reaksyon ng propoxypene ay ang pagkahilo, pagtahimik, pagduduwal, at pagsusuka. Ang ibang epekto ay ang pagkaantok, di makadumi, at pulikat sa yuriter, na maaring magsanhi sa paghirap sa pag-ihi. Ang Darvon/Propoxyphene ay maaaring maging sanhi ng hirap sa paghinga at kailangan gamitin ng may ingat sa mga matatanda, mahihinang pasyenteat pasyenteng may malalalang sakit sa baga. Maaari rin nitong pahinain ang pag-iisip at ang mga pisikal na abilidad na kinakailangan sa pamamaneho o pagpapagana ng makina. Ang Darvon/Propoxyphene ay maaaring mangbalangkas ng mga kinagawian. Ang pagiging depende sa pag-iisip at pisikal na aspeto ay maaaring mangyari ngunit madalang kapag gumamit ng panandaliang pantanggal ng sakit. ...

Precaution:

Ang Darvon/Propoxyphene ay maaaring mangbalangkas ng mga kinagawian. Ang pagiging depende sa pag-iisip at pisikal na aspeto ay maaaring mangyari at ang mga epektong pagtitigil ay posible kapag itinigil ang paggagamot ng bigla matapos ang matagal o mataas na pagtanggap ng dosis. Huwag uminom ng alak habang umiinom ng Propoxyphene. Ang nga mapanganib na epekto o pagkamatay ay maaaring mangyari kapag ang alak ay hinaluan ng gamot para sa narkotik na sakit. Suriin ang inyong mga pagkain at gamot para makasigurong wala itong alkohol.

Ang Propoxyphene ay maaaring magdulot ng epekto na makasama sa pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat habang nagmamaneho o gumagawa ng kahit ano na nangangailangan ng agap. Huwag biglaang itigil ang pag-inom ng gamot sapagkat maaaring magkaroon ka ng hindi kaaya-ayang sintomas ng pagtitigil. Kausapin ang doktor kung paano ka makaiiwas dito kapag itinigil ang paggagamot. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...