DDAVP


Ferring Pharmaceuticals | DDAVP (Medication)


Desc:

Ang dosis ng DDAVP/desmopressin acetate ay iba-iba kada tao at maaaring ma adjust depende sa diurnal pattern of response. Ang mga pasyenteng kasama sa therapy ay binabase sa diagnosis ng doktor sa tulong ng water deprivation test, hypertonic saline infusion test, at responde sa ntidiuretic hormone. DDAVP/desmopressin acetate na tableta ay binibigay para sa antidiuretic replacement therapy para magamot ang diyabetis, at polyuria and polydipsia pagkatapos ng operasyon sa pituitary. ...

Side Effect:

Ang mga hindi inaasahang mga epekto na nasumbong ay walang pang pruweba na may koneksyon ito sa DDAVP na iniksyon tulad ng pamamanas at pagtaas ng timbang, pagtatae, sakit ng ulo, pagduduwal, pamumula, sakit at pagmamanhid ng tiyan. ...

Precaution:

Base sa pag-aaral ng DDAVP, wala pang ebidensya na may carcinogenic ito na potensyal, mutagenic o epekto sa pagkabaog. Dapat mag-ingat kung gagamit ng DDAVP/desmopressing acetate ang mga pasyenteng may fluid at electrolyte na hindi balanse tulad ng cystic fibrosis, sakit sa puso at bato dahil maaari silang magkaroon ng mababang asin sa katawan. ...