Decitabine Injection


Eisai | Decitabine Injection (Medication)


Desc:

Ang Decitabine ay isang gamot sa kanser mula sa klase ng mga gamot na tinatawag na ahenteng haypometilasyon, na ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng kanser sa dugo o utak ng buto tulad ng myelodisplastik na sindrom. Ang gamot na ito ay itinuturok sa ugat ng mabagal sa loob ng 3 oras ng isang tagapagbigay ng serbisyong medikal sa opisinang medikal o ospital. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon ng iyong katawan sa gamot. ...

Side Effect:

Bukod sa kinakailangang epekto nito, ito rin ay maaaring magdulot ng matinding mga epekto tulad ng:reaskyong alerdyi - pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha; lagnat, ginaw, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; pagkaputla, madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina; mga puti o pagang marka sa bibig o labi; o pamamaga ng kamay, bukong-bukong, o paa. Kung ikaw ay may mapansing kahit ano rito ay agad na humingi ng tulong medikal. ...

Precaution:

Ang ibang hindi gaanong seryosong epekto ay maaari ring mangyari, tulad ng:pagkaramdam ng pagod; panlalabo ng mata; pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan; pagtatae, hindi makadumi; ubo, pamamaga ng lalamunan; madalas na pagkauhaw o pag-ihi; sakit sa kasu-kasuan; sakit ng ulo; problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); o katamtamang pamamantal o pamumula.

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam muna sa doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerdye. Sabihin sa doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng sakit sa bato o atay. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...