Deferoxamine - injection


Novartis | Deferoxamine - injection (Medication)


Desc:

Ang turok ng Deferoxamine ay ginagamit upang alisin ang sobrang iron sa dugo sa mga pasyenteng may anemya o talasemya na nasalinan na ng dugo ng maraming beses. Ito rin ay ginagamit kasama ang ibang gamot upang gamutin ang malubhang pagkalason sa iron, lalo na sa mga maliliit na bata. Depende sa iyong kondisyong medikal, ang gamot na ito ay maaaring iturok ng direkta sa kalamnan, sa ilalim ng balat, o sa ugat ng doktor. Ang pag-inom ng bitaminang C ay makatutulong sa pagpalit sa nawalang bitaminang C dahil sa mataas na lebel ng iron at makatutulong rin para alisin ang iron. Ang gamot na ito ginagamit kasama ng ibang gamot (tulad ng nagiging sanhi ng pagsusuka, kasama ang sirup ng ipekak, pagbubomba ng tiyan) para gamutin ang biglang pagkalason sa iron. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga seryosong epekto, tulad ng:ibang pagbabago sa paningin (pagkawala ng paningin, pagkawala ng kulay sa paningin, katarata), pananakit ng mata, pagbabago sa pandinig (tulad ng pagtining sa tainga, paghina o pagkawala ng pandinig). Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagpula ng ihi. Ang epektong ito ay walang panganib. Kapag ang gamot na ito ay itinurok sa ugat, ang pamumula, matinding pangangati, matinding pagkahilo, mabilis na tibok ng puso, at pagkahimatay ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Habang buntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin kapag kinakailangan lamang. Pag-usapan ang mga panganib at benepisyo kasama ang doktor. Hindi pa tiyak kung ang gamot na ito ay naipapasa sa gatas ng ina. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo o paglabo ng mata. Huwag magneho, gumamit ng mabibigat na makina, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailan ng agap hanggang ikaw ay makasisiguro ng magagawa mo na ito ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng alak. ...